مرور رده

مقالات فعالین داخل کشور

مقالات و گزارشات فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدايیان کمونیست

زیر پوست شهر

 با گشتی در شهر تهران ابتدا شهری  زنده و فعال و پویا را مشاهده میکنیم ولی در پس این هیاهو و جنب و جوش دنیای دیگری است ، دنیایی آکنده از گرسنگی و

سرمایه داری یعنی بربریت

خبر کوتاه بود و بی نهایت دردناک " عمران " کارگر حفاظت میدان نفتی یاد آوران هویزه به دلیل تنگنای مالی خود را حلق آویز کرد " خبری که هم زمان خون را
Translate »