پیوندها

شبکه های موجود در این قسمت جهت تسهیل امکان دستیبابی شما به اطلاعات مختلف، طبقه بندی شده اند.  معیار ما در این انتخابها به هیچ وجه نزدیکی فکری و یا سیاسی به هیچیک از آنان نبوده و نیست .

چنانچه شما هم شبکه های را می شناسید که در این طبقه بندیها میگنجد، از طریق ایمیل زیر آدرس آنها را برای ما بفرستید تا به لیست افزوده شود.

webmaster@fedayi.org

احزاب و سازمان ها
حزب کمونیست ایران
چریکهاى فدائى خلق
سازمان فداییان اقلیت
اتحاد چپ کارگرى
اتحاد سوسیالیستى
ایران نیوز رپورت
باشگاه اندیشه
۱ جبهه ملى ایران
۲ جبهه ملى ایران
جمعیت موتلفه
جمهوریخواهان ملى ایران
جنبش ضد جهانی سازی
حزب توده ایران
حزب سبزهاى ایران
حزب کار ایران (توفان )
حزب کمونیست کارگرى
ح.ک.ک – حکمتیست
حزب مشروطه ایران
حزب میهن
راه کارگر(کمیته مرکزی )
راه کارگر ( کمیته اجرائی )
سازمان وحدت کمونیستی 
راه سرخ
سربداران
شعله جاوید
شوراى کار
فدائیان اکثریت
کانون خاوران
کاوشگر
کانون زندانیان سیاسى
کومله (ح ک ا  )
کومله
گلشن
مجاهدین خلق ایران
مشروطه خواهان
ملی مذهبی
موحدین آزادیخواه ایران
ملى رهایىبخش
ملیون ایران
نهضت آزادى ایران
نهضت مقاومت ملی


مجلات
چهره
سرمایه(کاپیتال) مارکس
سندیکای شرکت واحد
سامان نو
اهل قلم و اندیشه
دسترنج
راه سرخ
آرشیو اسناد اپوزیسیون
شمالیها
ری را
میدان زنان
تابناک
آرش
فروم دانشجویان
تغییر برای برابری
رونا
(اعتماد ملی(روزنا
بابک سالاری
فرهنگ گفتگو
ققنوس
۱۰۰ لینک
نشر کارگری سوسیالیستی
مجله شعر
سندیکای شرکت واحد
ناصر نجفی
پیشرو
بنیاد مطالعات ایران
نشر بیدار
مجله زنان
کارگران ایران

انجمن ها، بنیاد و نهادها
آرشیو اسناد اپوزیسیون
انجمن پژوهشگران ایران
انجمن سخن
انجمن روزنامه نگاران
انجمن قلم ایران در تبعید
آزادی بیان
انتگراسیون در آلمان
ایران روشن
باشگاه جوانان
بنیاد مطالعات ایران
انترناسیونال
بنیاد میهن
بنیاد میراث پاسارگاد
پویا
پایان
پناهجویان ایرانی در ترکیه
پناهجویان ایرانى در نروژ
جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی
جهان امروز
حرکت
خانه کارگر آزاد
دایرالمعارف اسلامى
روشنایی
فوروم اجتماعى ایران
سرمایه(کاپیتال) مارکس
سندیکای شرکت واحد
سندیکای شرکت واحد
شبکه همبستگى کارگرى
صلح
ققنوس
کارگران ایران
کانون نویسندگان ایران
کانون نویسندگان ایران در تبعید
کانون ایرانیان سویکائو
کمیته دفاع از حقوق بشر
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
کهریزک
نهادهاى مردمى ایران
همبستگى

ملیت ها
شمالیها
مازندنومه
ورگ
مازیلان
گیل ماز
ایمان امروز
ایرانیان ارمنى
هایرنیک
آسبارز
آذربایجان آنلاین
لینک های آذربایجان
تریبون
ترکمن صحرا
بلوچستان
جبهه متحد بلوچستان(جمهوری خواهان فدرال)
آبیدر
بروسکه
شهید
کوردستان
کردستان پست
کردستان نت
گیاره نگ
هه لویست
صداى کوملهزنان
آواى زن
ایران دُخت
انجمن حق زنان
بدجنس
بنیاد پژوهشهاى زنان
تغییر برای برابری
روشنگرى
سازمان زنان ۸ مارس
سازمان آزادی زن
شبکه همکاری زنان
شبکه زنان
کانون زنان ایرانى
ما زنان
مجله زنان
میدان زنان

کودکان
انجمن حقوق کودکان ایران –
بنیاد کودک
کودکان
کودکان ایران
کودکان خیابانى
یارى

کتاب
انتشارات آسیا
انتشارات آلفابت ماکزیما
نشر باران
نشر بیدار
انتشارات توس
ایران فرهنگ
سخن
شرکت کتاب
فردوسى
کتاب فروشى ایران
کتاب نیما
نشر کارگری سوسیالیستی

ادبیات
ادبیات و فرهنگ
اسماعیل خویى
اهل قلم و اندیشه
باریکه‌ها و گستره‌ها
بزرگ علوى
الایش پارسى
حافظ
خسرو ناقد
روشنگرى
فرهنگ گفتگو
شاملو ۱
شاملو ۲
شاهنامه
شعرنامه
زبان مادرى
فال حافظ – پیوند
فروغ فرخزاد ۱
فروغ فرخزاد ۲
فرهنگ
آرش عبدى
(رباعیات خیام(کردى
ری را
رضا فرمند
کتاب شعر
کتاب نیوز
واژه
مانیها
مجله ى شعر
ناصر نجفی
نوف
منظر حسینی
نیلوفر بیضایى
هوشنگ معین زاده

نظرات بسته شده است.

Translate »