ایمیل ها و آدرس

 تماس با سازمان اتحاد فداییان کمونیست 

شماره پیغامگیر ، واتس آپ و وایبر سازمان
۴۶۷۳۸۹۲۴۸۲۳+

مسئول سایت
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربایجان

Azer@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org
کانال فدائی در تلگرام
https://telegram.me/fedayi1349

Translate »