فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

راه سرخ نشریه تمام کسانی است که به سرنگونی جمھوری جھل و جنایت سرمایه داری اسلامی معتقد و باور دارند که برای برون رفت از این جھنم سرمایه ساخته ھیچ راھی نیست الا رفتن به سوی سوسیالیزم و ان ھم میسر نمی شود مگر با در ھم شکستن ماشین سرکوب سرمایه به وسیله جنگ مسلحانه توده ایی  و ھمچنین نشریه راه سرخ متعلق به تمامی کسانی است که به مبارزه تا نفی ھرگونه استثمار و نفی کارمزدی باور داشته و در این راه از ھیچ چیز دریغ ننمایند.

1 از 2
Translate »