فهرست

راه سرخ

راه سرخ


راه سرخ نشریه تمام کسانی است که به سرنگونی جمھوری جھل و جنایت سرمایه داری اسلامی معتقد و باور دارند که برای برون رفت از این جھنم سرمایه ساخته ھیچ راھی نیست الا رفتن به سوی سوسیالیزم و ان ھم میسر نمی شود مگر با در ھم شکستن ماشین سرکوب سرمایه به وسیله جنگ مسلحانه توده ایی  و ھمچنین نشریه راه سرخ متعلق به تمامی کسانی است که به مبارزه تا نفی ھرگونه استثمار و نفی کارمزدی باور داشته و در این راه از ھیچ چیز دریغ ننمایند.


راه سرخ شماره ۲۰


 راه سرخ۲۰ راه سرخ ۱۹ راه سرخ ۱۸ راه سرخ ۱۷ راه سرخ ۱۶
راه سرخ ۱۵ راه سرخ ۱۴ راه سرخ ۱۳ راه سرخ ۱۲ راه سرخ ۱۱
راه سرخ ۱۰ راه سرخ ۹ راه سرخ ۸ راه سرخ ۷ راه سرخ ۶
راه سرخ ۵ راه سرخ ۴ راه سرخ ۳ راه سرخ ۲ راه سرخ ۱