مرور رده

مباحث تئوریک

درباره دوران (بخش سوم)

...لنین نقاب ازچهره آنهابرداشت .اما همانگونه که درصفحات قبل گفته شد،بازهم کسانی پیداشده اند که باتحریف نظرات مارکس،انگلس ولنین وبا تجدید نظردرمضمون ومحتوای دوران که توسط لنین تحلیل…
ادامه مطلب ...

درباره دوران – بخش ۲

درباره دوران  برگرفته ازکتاب «انقلاب ایران ووظائف پرلتاریا» نوشته شده در1362 بدین ترتیب بورژوازی درراس این دوران که از1789 آغازتا1871بطول انجامید ،قرارگرفت . محتوای اصلی این دوران…
ادامه مطلب ...

در نقد مقاله ی آقای دکتر محمد مالجو تحت عنوان ” انقلاب اکتبر یک گام به پیش دو گام به پس…

1- انقلاب یا کودتا-- به مناسبت یک صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر آقای محمد مالجو طی نوشتاری در سایت اخبار روز به سان تبلیغاتچی های دوران جنگ سرد حملات بی پایه و غیر موجهی را علیه این…
ادامه مطلب ...

درباره دوران

------ پرداختن به مسئله دوران تاریخی ومحتوای اصلی و جهت تکاملی آن، درتدوین تئوری انقلاب کارگری وتعیین استراتژی انقلابی طبقه کارگر و مشخص نمودن دوستان ودشمنان آن، نقش تعیین کننده ای…
ادامه مطلب ...

نقش وموقعیت اعتصابات کارگری در پیکار انقلابی علیه جمهوری اسلامی !


يکی از ويژه گيهای سالهای اخير جامعه ما عبارت از اين است که يک جنبش همگانی ودر عين حال پراکنده وبدون برنامه ورهبری منسجم ومورد اعتماد ووثوق مردم حول محور خواست های مختلف و گاه متضاد و…
ادامه مطلب ...
Translate »