اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نشریه  سیاسی و تحلیلی  کارکمونیستی  علاوه برانعکاس  مواضع ،نظرات  وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی  از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست .
تحریریه نشریه از میان مطالب رسیده  انتشار مطالبی را انتخاب و درالویت قرارخواهد داد که مستقیما برای این نشریه ارسال شده باشند  لذا انتظار داریم انعکاس این مطالب در سایر نشریات و سایت ها با ذکر منبع و نام نویسنده  صورت گیرد.

Translate »