عجب حکایتی است داستان این  مجاهدین روز شنبه

اخیرا مصطفی حجری باشرکت درمراسم نوروز درمناطق سرسبز قندیل  اطراق کردو بعد ازاینکه دوستان جمع شدند و سان رژه تمام شد و کلی هالپلکی رفت، یکباره انگاری هوا به سراش زده باشد شروع کرد به افشای «تغییر رویکرد تاکتیکی » حزب. حالا بعد ازسی سال ازگار اردوگاه ن…

ادامه مطلب

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی دربند به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

درآستانه اول ماه مه  عده ای اززندانیان سیاسی  و عادی طی بیانیه ای ضمن گرامیداشت روزجهانی کارگر ،مطالباتی را مطرح نموده اند که به پاس احساس مسئولیت این زندانیان و نیز باتوجه به عمومیت داشتن خواست ها ومطالبات مطروحه ازطرف آنها، این بیانیه را منتشرمیکنی…

ادامه مطلب

گسترش اعتصابات کارگری و موج اعتصاب درزندانهابازتابی از ناتوانی رژیم درمهار بحران   

اعتصابات زندانیان سیاسی دراعتراض به وضعیت وخیم زندانها بی عدالتیها و ظلم وستم و آزار و اذیت زندانیان سیاسی  دراکثرزندانها ی کشور درحال گسترش است. بنا به گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر و حقوق زندانیان ،زندانیان سیاسی یا امنیتی زیادی از جمله سید حسین ر…

ادامه مطلب

گماشتن 7000 هزار«گشت نامحسوس» درتهران،  نشانه ترس است یا قدرت!

اعلام اعزام 7000هزار نیروی «گشت نامحسوس» به سطح خیابانها و مراکزکاروزندگی مردم نشان میدهد که برگزاری مانورهای نیروهای سرکوبگر رژیم  درشهرهای کشور ،بویژه در تهران بزرگ که تحت عنوان  «رزمایش مقابله با شورش های کارگری» نامگذاری شده به یک امرعادی ورو…

ادامه مطلب

با شعار محوری وسراسری کار- مسکن- آزادی به استقبال اول ماه مه1395، روز تجلی همبستگی کارگران ایران و سراسرجهان برویم

اول ماه مه  روزهمبستگی کارگران سراسرجهان فرامیرسد .شورای  مرکزی سازمان اتحادفدائیان کمونیست یکصدو بیست وهفتمین سالگرد اول ماه مه، روزتجلی همبستگی واتحادکارگران سراسرجهان را به همه کارگران ایران و پرلتاریای جهان شادباش میگوید.
ازروزی که جهان زیرگامها…

ادامه مطلب

برای اتحاد و همبستگی صفوف طبقه کارگرایران تلاش کنیم!

 اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب،سازمانها ونهادها

کارگران و زحمتکشان!

مردم آزاده ایران!

هر ساله در روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر ، صفوف جنبش کارگری در پهنه ی جهان سرمایه داری به حرکت در می آید و یک بار دیگر، حضور و قدرت جمعی خود را به نمای…

ادامه مطلب

مباحث تئوریک