اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ناسیونالیسم، ایدئولوژی سرمایه داری

بهمن فرهودی
منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره ۱۲

در طول سالیان به دلیل حاکمیت دیکتاتوری اسلامی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، ماهیت عوامفریبانه و پر زرق وبرق اما بشدت ارتجاعی اندیشه های ناسیونالیستی در بین ملیت ها و اقوام  ایرانی، کمتر مورد نقد و افشا قرار گرفته . ناسیونالیسم و اسلام دو روری سکه ایدئولوژی زهر آگین سرمایه داری ایران و حکومتهای رنگارنگ دیکتاتوری آن است .

 آنچه ما در طول تاریخ تحت عنوان ناسیونالیسم ، ملی گرایی ، میهن پرستی شاهد آن هستیم ابزاری در دست طبقه حاکم برای سوء استفاده از احساسات توده مردم و طبقه کارگر برای به بندگی کشیدن و در خدمت گرفتن این طبقه است .

 در این شرایط که کرونا بیش از پیش رمق طبقه کارگر را گرفته و معیشت آنها را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرار داده ، تورم کمر شکن و گرانی های وحشتناک طبقه کارگر را در اسفناکترین وضعیت  قرار داده ، در این برهه که“ انتخابات ” نزدیک است و بیم عدم شرکت مردم در انتخابات و تحریم آن موجب شده رژیم فاشیستی و جنایتکار جمهوری اسلامی در تلاش است  با تحریک عرق ملی و دم زدن از تمامیت ارضی و عوامفریبی  توده ها از تعصبات کور ناسیونالیستی در جهت اهداف و منافع ارتجاعی خود بهره برداری کند .

 از پهلوی اول و دوم تا جمهوری اسلامی همه فقط و فقط یک هدف را دنبال کرده اند ، چنگ انداختن بر امکانات و و منابع و معادن این مرز و بوم و غارت و چپاول آن تحت عنوان حفظ میهن و عرق ملی و در حالی که کارگران و زحمتکشان ، این مالکان اصلی این ثروت خود سهمی از آن ندارند ، دریغ از اندک رفاهی در زندگی کارگران و زحمتکشان . ناسیونالیسم و کشور و میهن چیزی جز تلاش برای استثمار بیشتر کارگران و توده های تهیدست نیست .حکومتها تحت عنوان عوام فریب میهن پرستی کارگران وتوده های محروم را در سیطره و مالکیت خود درآورده اند . سالانه هزاران هزار آواره با رویای زندگی و معیشت بهتر و رفاه بیشتر راهی دیگر کشورها میشوند و همواره دولتها ذیل عناوین نژاد پرستانه و تحریک احساسات مردم محلی ، آواره ها را سرکوب میکنند ، بازداشت میکنند ، دیپورت میکنند  و یا به قتل میرسانند، آنچه ذکر شد بدین معنی است که ناسیونالیسم و رژیمهای مدافع تمایلات ناسیونالیستی و شوونیستی جزء فلاکت و استثمار و محدودیت بیشتر و بیشتر برای طبقه کارگر به ارمغان نیاورده اند .

 به نظر من نقد ناسیونالیسم و اشکال آن میبایست با نگرشی طبقاتی و در بطن اجتماع رخ دهد . مسائل روز جامعه میبایست با تحلیل طبقاتی صورت گیرد ، باید فاکتهایمان شاخصه های طبقاتی داشته باشد نه از روی جامعه فرضی و بدون ارتباط با طبقه کارگر که بدنه اصلی اجتماع است .

بر خلاف تبلیغات عوام فریبانه رسانه های ملی گرا که میگویند امروز فقط  باید به دنبال اتحاد برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری دمکراسی باشیم ، کارگران و زحمتکشان میبایست همزمان با مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم لحظه ای از تلاش برای جلوگیری از به قدرت رسیدن سلطنت طلبان و ملی گرایان افراطی یا همان ناسیونال شوونیست ایرانی غافل نباشند .

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »