مرور رده

مقالات فعالین داخل کشور

مقالات و گزارشات فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدايیان کمونیست

سرمایه داری یعنی بربریت

خبر کوتاه بود و بی نهایت دردناک " عمران " کارگر حفاظت میدان نفتی یاد آوران هویزه به دلیل تنگنای مالی خود را حلق آویز کرد " خبری که هم زمان خون را

کرونا و سرمایه داری

شیوع کرونا فارغ از چرایی و چگونگی آن  امپریالیسم را با بحرانی درگیر کرده که به اذعان بانک جهانی و اغلب تئورسین های سرمایه داری بعد از بحران دهه سی
Translate »