مرور رده

طنز

بی همه چیز ها!

اخیرا ، یعنی چند ماه پیش اشرف دهقانی نقدی نوشت به مصاحبه ایرج مصداقی با یک نفر ساواکی سابق، تحت عنوان "جنگ و گریز ساواک با چریک…
Translate »