مرور رده

طنز

بی همه چیز ها!

اخیرا ، یعنی چند ماه پیش اشرف دهقانی نقدی نوشت به مصاحبه ایرج مصداقی با یک نفر ساواکی سابق، تحت عنوان "جنگ و گریز ساواک با چریک…

طنناز ممدقلی زاده

مردم همیشه درصحنه کلمات قصار جناب قاضی پور «نماینده»  درمتینگ اتنخاباتی مجلس دهم را بخوانند و به حال خود اگرخواستندگریه بکنند، واگر نخواستند بخندند.…
Translate »