اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

«رهبرما نابغه است» طنز/ طنناز ممدقلی زاده

دراین وانفسای فساد و رانت خواری و اقتصاد درحال فروپاشی و بیکاری و هزار ویک  مشکل اقتصادی وسیاسی و اجتماعی من هم کر وکور ولال  واقعا مانده بودم که این همه لغت ها واسامی خارجی را که وارد زبان شیرین فارسی شده است راچه کنم که درحرف زدن دچارلکنت زبان نشوم ودرنوشتن مجبورنباشم چیزی را که خود ازمفهوم آن بی اطلاعم به مخاطبم قالب نکنم . تااینکه رهبر معظم  که همه مشکلات را« بااشاره یک انگشت حل» میکند بدادم رسید ایشان که برغم مشکلات عدیده کشور حواس اش به همه چیز است درشرایط کنونی که دشمن درکمین است، با اظهار نگرانی ازوضعیت زبان فارسی  دستور ادیبانه ای صادر کرد که تنها ازمقام  معظم رهبری ساخته بود که درادبیات نیز شهره عالم است وحرف آخر رامیزند.ایشان فرمودند ازلغت های خارجی مثل رادیو وتلویزیون  استفاده نشود و به جای آن از«رادیان وتلویزیان» (که صد البته ابداع شخص شخویص مقام بزرگ رهبری است)  استفاده شود.با این دستورالعمل حالا واقعا کارمان اسان شده است مثلا به  چات میگیم چاتیا ،به فولاو میگیم فولاویا ، به جان بولتن میگیم جانا بولتنیا، به اتوموبیل میگیم اتوموبیلیا، به توالت میگیم توالتیا ،گورشیا، شورلتیا پمپرزیا،ارتوپدیا ،سلندریاو… به این سادگی همه لغات واصطلاحات و اسامی  دشمنان خارجی را تبدیل به زبان فارسی کرده و این زبان شیرین را از وضعیت فعلی نجات میدهیم .

حلا فکر بکنید که اگر خداوند عالمین چنین رهبری نمیداشتیم آنوقت چه خاکی برسرمان می ریختیم؟!

امیدواریم که رهبرعظیم الشان مسلمین جهان یک فکری هم به لغات واسامی و حروف  عربی بکنند که دمار ازروزگار ما درآورده است  یک تودهنی بزرگی هم به این عربهای هم متحد ترامپ  ببخشید ترامپیا میزدند .حالا میفهمم که طرف چرا گفت «رهبرما نابغه است»!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »