اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

این ”وردنه“ ازآن وردنه ها نیست!!

طنناز ممد قلی زاده

همه بیاد داریم که اوائل سال که کرونا ازمهار سانسورخبری درآمد و با سرایت وکشتاربی وقفه جهره نمود ، فرماندهان سپاه  بانمایش مضحکی  وسیله ای  مشابه وردنه را روبه دوربین  صدا وسیما وخبرنگاران گرفتند ومدعی شدند که این  وردنه پیشرفته ترین دستگاه کرونا یاب ساخت دست بشر برای تشخیص این ویروس کشنده ومهاجم ازفاصله جند ده متری است!.بعد هم رجزخانی شروع شد که بعلی؛  درمهار کرونا ازکشورهای پیشرفته هم پیشرفته ترهستیم وبزودی ریشه این کرونای لعنتی را خواهیم خشکاند.

 البته که  مردم  ازاین قمپزدرکردنهای سپاه  فراوان دیده اند ومیبینند، اما بودند افرادی که امیدی دردلشان روشن شده بود و میگفتند اگردرصدی هم این ادعای بالاترین مقام سپاه درست بوده باشد،چی؟! بازهم از هیچ چی که بهتراست . اما بعد ازاین که ماه ها ازنمایش دستگاه گذشت وروزبه روز به کشته ها وبیماریهای ناشی ازکرونا افزوده شد ،زیدی تاب مقاومت نیاورد  ودرجائی  یقه جناب فرمانده کل  را گرفت: که ای برادر این دستگاه شما پس کجاست که کرونا دمارازروزگار مردم درآورده است . وفرمانده کل سپاه که نفس درگلویش گیرکرده بود  رو به مردم کرد وگفت این آقا مثل اینکه درخواب بوده  یا  به جائی ازاستکبار وصل است وگرنه حرفهای مرادر آن نمایش تحریف نمیکرد . هرچند که منتقد یواش یواش خودرا درمیان جمعیت گم وگورکرد تاگرفتارحشم فرمانده نشود اما فرمانده که “بره “را به اب داده بود، ادامه داد:

آقا ما گفتیم که این “دستگاه “اخترائی ما ازآن وردنه ها نیست وخیلی پیچیده وپیشرفته است. ودانشمندان آنها تابحال چندین مرتبه با ما تماس گرفتند که فنون ساختن این وردنه را به آنها هم یاد بدهیم. این وردنه  درعمق استراتژیک کارمیکند تا کرونا به مرزها نرسد! اگررصد این دستگاه نبود ما جلوی تهاجم کرونا ازسوی استکبار جهانی وسهیونیسم  بین الملل را نمیتوانستیم بگیریم!!  زیدی دیگرسررسید وپرسید: قربان  دربین کشورهای گرفتارکرونا در جهان  که کشورما جزو بدترین هاست . سردار ابرودرهم کشید و گفت : مگرنمیدانی اینها ازطریق ماهواره و با استفاده از پیچیده ترین وسائل الکترونیکی خودکار کرونارا درسراسرایران میپاشند  و ما بموقغ ودرجای خود به آنها چنان ضربه ای میزنیم که درخواب هم ندیده باشند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »