مرور رده

شعر

زندگی

زندگی زندگی پر فزاز و پر نشیب زندگی پر پیچ خم ؛ پر غوغاست لیک باز هم زندگی؛ بس زیباست انقدر زیباست این یکسویه راه که برایش میتوان پایان دهی این راه را انکه مرد از…
ادامه مطلب ...
Translate »