اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

رمز پیروزی دراتحاد آگاهانه وپیگیروهدفمند است.!

متحدین جهانی طبقه ی کارگر

رمز پیروزی دراتحاد آگاهانه وپیگیروهدفمند است.!

ازاتحاد آگاهانه وطبقاتی واعتصاب سراسری کارگران نفت وگازوپتروشیمی وسایرصنایع ایران، جهت تحقق خواسته هایشان حمایت می کنیم.! متحدین جهانی طبقه ی کارگر (واحد ایران) ـــ تیر ۱۴۰۰

C:\Users\Sahar\Desktop\Neuer Ordner (3)\20210625_110820.jpgبه همین سادگی :

ما بی شمارانیم !

حامی کارگرانیم

زنده به کاریدی وفکری آنانیم

در دفاع ز حق حیات و زندگی

طبیعت و این کره ی خاکی،

درکنارشان وفادار می مانیم .!

گر خواهی آزادی وخود رهایی

زمحرومیت وتباهی وبی حقوقی عاری

چشم ندوزبه طبقه ی فوقانی وسرمایه داری

مباش متزلزل با وعده های واهی ، آنی

مگر نیست همه روزه فریادت با هربیانی :

وا…ی زین همه بیداد وبی حقوقی و ویرانی !؟

تحمل ستم واستثماروبینوایی، شایسته نیست برهرانسانی

گر تجربه ی تاریخی وآگاهی طبقاتی داری یا نداری

گرخواهی به زندگی انسانی وآزادی واقعی دست یابی

طبقه ی کارگر”آگاه” تحقق بخشدش گر بدانی

مباد تنهایش گذاری؛ اگرهم بی نیازباشد زحامی !

ـــ شعر برگرفته از امواج رهایی ، یونی 2021

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »