اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سنگ زیرین آسیاب

(سنگ زیرین آسیاب)
احسان حقیقی نژاد
با مهر برای عزیزترینم سعید عبادتیان


 

با ساز و برگ ناسازش

دن کیشوت و دیوِ  آسیا بادی

پهلوانی درخیال و دلقکی برابر چشم

در این سراچه ی هرچه بادابادی؟

.

شاه لشکر گسیخته

ز میدان به آسیابی گریخته

نیاز، سفره ی خالی ، خیانت

وطن، درازای تاریخ ، زر و خون های ریخته؟

..

طعم نان

بوی مژگان همیشه کز خورده ی مادران؟

کدام سهم ماست

کدامین جواب؟

بگو ای تلخ بی انتخاب

بگو

ای سنگ زیرین آسیاب!

 

احسان حقیقی نژاد

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »