مرور برچسب

فدائیان کمونیست

تداوم مبارزه و مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی ضروریست

کارگران وزحمتکشان ! ایرانیان آگاه ومبارز داخل وخارج ازکشور! ما درفراخوان  هفتم تیرماه  برای مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی ، هشداردادیم که طبق  اطلاعات موثق "رژیم علاوه
ادامه مطلب ...

نشریه کار کمونیستی تیر ماه ۱۳۹۹ شماره ۱۸۲

نشریه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی علاوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست . تحریریه
ادامه مطلب ...

در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای — این دوصف را کاملا از هم جدا باید نمود       

    بنابر عللی توفیقی اجباری دست داد تا مطالبی از حزب کمونیست کارگری را بخوانم ، متعجب شدم چرا تاکنون هیچ نقد و برخوردی با مواضع و نظرات این جریان که خزنده خود را درون جنبش کمونیستی
ادامه مطلب ...

با تمام توان در مقابله با سیاست تشدید سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی بایستیم .

 کارگران و زحمتکشان ، مردم آگاه و مبارز    رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که در حساس ترین روزهای عمر خود به سرمیبرد و عملا توان خود را در مهار بحران اقتصادی از دست داده هراسان از قیام
ادامه مطلب ...

بیانیه وفراخوان سازمان اتحادفدائیان کمونیست در مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی

فایل صوتی   کارگران وزحمتکشان ! ایرانیان آگاه ومبارز داخل وخارج ازکشور! احزاب سازمانها و نهادهای مدافع آزادی وبرابری !    صدور حکم اعدام  یازده تن از دستگیرشدگان خیزش آبان 98وبی
ادامه مطلب ...
Translate »