فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

فدائیان کمونیست

اطلاعیه برگزاری پلنوم اول شورای مرکزی منتخب کنگره هفتم

بعد از پایان کنگره هفتم سازمان که در آستانه صد و چهارمین سالگرد انقلاب اکتبر برگزار گردید، شورای مرکزی منتخب کنگره هفتم، اولین پلنوم خود را تشکیل داد. در این پلنوم ضمن تعیین سیاست حاکم
ادامه مطلب ...

 قطعنامه کنگره هفتم درتشریح مواضع سازمان درباره ضرورت وحدت های حزبی و جبهه ای

نظر به اینکه: نظام سرمایه داری ایران و رژیم سیاسی مذهبی و سرکوبگر و ارتجاعی آن تا به امروز بحران های  اقتصادی و سیاسی متعددی را پشت سرنهاده است. بحران هائی که می توانست تغییرات تعیین
ادامه مطلب ...

قطعنامه درباره تشدید ستم و تبعیض مضاعف جنسی و جنسیتی درجامعه

  ۱ - درسالهای اخیر تعمیق شکاف طبقاتی  ناشی از تداوم و تشدید بحران های سرمایه داری وهمزمان  شیوع ویروس کرونا  تاثیرات اقتصادی  و اجتماعی آن درجوامع مختلف، بیش از پیش زمینه رشد جریانات
ادامه مطلب ...

قطعنامه درباره شرایط مشخص کنونی و مبارزات طبقه کارگر، خطرات پیش روی و وظائف ما

مشخصه وضعیت کنونی  تلاش  طبقه حاکم ثبات بخشیدن به نظام سیاسی در دراز مدت است . این امرمستلزم  مهار تنش های داخلی وخارجی از یکسو و حل پیچیدگی هائی است  که از تناقضات وعملکرد خود رژیم
ادامه مطلب ...