مرور رده

دیدگاه ها

درباره مفهوم محافظه کاری

 "محافظه کاری" بر گرایش به حفظ هرگونه ساختار یا نگرش یا ارزش یا روش بدست آمده تا زمان کنونی مربوطه و متعلق به زمانهای گذشته مربوطه دلالت دارد که در…
Translate »