مرور رده

دیدگاه ها

یک تعریف از شعر

یک تعریف از شعر.فایل pdf حمید پویا شعر نوعی هنر است بطورمشخص یعنی سخنی که با شکلِ دارای وزن و قافیه یا بدون وزن یا قافیه یا بدون هردو ولی دارای…

درباره چند مقوله اجتماعی

درباره چند مقوله اجتماعی فایل pdf   حمید پویا  در این نوشته من مقولات اجتماعی دموکراسی، برابری، آزادی، عدالت و انسانیت را بلحاظ مفهوم و بطورتئوریک
Translate »