مرور رده

دیدگاه ها

یک تعریف از شعر

یک تعریف از شعر.فایل pdf حمید پویا شعر نوعی هنر است بطورمشخص یعنی سخنی که با شکلِ دارای وزن و قافیه یا بدون وزن یا قافیه یا بدون هردو ولی دارای…

درباره چند مقوله اجتماعی

درباره چند مقوله اجتماعی فایل pdf   حمید پویا  در این نوشته من مقولات اجتماعی دموکراسی، برابری، آزادی، عدالت و انسانیت را بلحاظ مفهوم و بطورتئوریک

درباره جهتمندی خرد

 آنچه را که ذیلاً مینویسم  مطلب بالنسبه کوتاهی است درباره این حقیقت که عقل خود نیز خنثی نیست، برصرف استدلال منطقی دلالت نمی نماید بلکه دارای سمت و
Translate »