مرور رده

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

سه نوشته از حمید پویا

یادداشتی کوتاه در مورد تئوریک و کاربرد نقدی بر مقوله "سوسیالیسم زیست بوم " مطلبی کوتاه و اجمالی درباره شیوه کمونیستی ترویج و تبلیغ جهت تغییر زیربنای
Translate »