مرور رده

مباحث پیش کنگره هفت

پیشنهاد اساسنامه ای

از طرف فرخ یکشنبه 7 مارچ 2021 پیشنهاد اساسنامه ای با توجه به این که اظهار نظر و انتقاد برای تمام اعضا و همچنین برای شرکت کنندگان در کنگره سازمان
Translate »