فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

قطعنامه پیشنهادی روابط بین المللی سازمان

قطعنامه پیشنهادی روابط بین المللی سازمان  برای کنگره هفتم                                               

۲۰۲۱ آوریل ۲۳

مقدمه :

در نگاهی کوتاه برتحولات  مهم  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  از آغاز قرن بیست و یکم  تاکنون با تمامی نابسامانیها و تلاطمهای سیاسی وبحرانهای اقتصادی درسطح دنیا، به  بحران  اپیدمی کرونا درآغاز سال ۲۰۲۰ برمیخوریم که شرایط دشوارو اسف باری را برای بشریت در سراسر دنیا بوجود آورده است. شرایط ناهنجاری که  جان و زندگی میلیونها نفررا به کام کشیده است وهمچنان قربانی میگیرد .علاوه برآن بحران اقتصادی سرمایه داری را نیز عمیقترکرده است. بحرانی که بخصوص زندگی را بر کارگران و زحمتکشان و طیف پائین و متوسط  جوامع مختلف  بسیار سخت وطاقت فرسانموده است. درحالیکه طیف بسیار کوچکی که نبض اقتصاد و سرمایه را در کشورهای سرمایه داری در کنترل دارند  بااستفاده ازوضعیت بحرانی میلیاردها دلار بر ثروت خود افزوده اند. تداوم این اوضاع فلاکت بارکنونی، نشان میدهد که علاوه بر نداشتن انگیزه ای برای حل مشکلات از طرف  دول سرمایه داری ،همچنین نمایانگر نبود راه حلی قطعی برای رفع مصیبتها ئی نظیر فقر، بیماری، نبود امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی درنظام سرمایه داری  است۰

سالها قبل از شروع اپیدمی کرونا، در اوایل سال ۲۰۲۰، شاهد اعتراضات و گسترش مبارزات طبقه کارگر و جنبشهای اجتماعی در مناطق مختلف برعلیه تعرضات نظام سرمایه داری بوده ایم. اعتصابات و اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه، شورشها و اعتراضات گسترده مردمی و مبارزه زنان در آرژانتین و شیلی ، اعتراضات و شورشهای مردم  در عراق و لبنان ، لغتصابات عظیم چند صدمیلیونی درهندوستان، شورشهای مردمی و خشم و رزم جوانان مبارز در بیش از ۲۰۰ شهر ایران در آبان ماه ۱۳۹۸ . مبارزات دفاع از محیط زیست توسط میلیونها دانش آموز و نوجوان در سراسر دنیا  و صدها اعتصاب واعتراض وتجمع توده های کارگر وزحمتکش  ودانشجویان ،زنان وجوانان  تماما نمایانگر مبارزه توده ها ی مردم بر علیه ستم واستثمار وتبعیضات  مختلف درنظام سرمایه داری بوده است وگسترش این مبارزات دال بر این است که حتی با وجود دیکتاتوری وسرکوب  وفریب ، اما قدرت مبارزه توده ها برای رسیدن به اهدافشان همچنان جاری و همیشه پایداراست!

آنچه که درعرصه جهانی شاهد هستیم  گسترش مبارزه برعلیه نظامات  سرمایه داری حاکم  است که  ازراه تشدید استثمار ،تعرض به حقوق ومعیشت کارگران وزحمتکشان و ازطریق  فساد ،چپاول ودامن زدن به جنگهای مختلف ،تخریب بی محابای محیط زیست  هستی انسان را با مخاطرات جدی مواجه نموده است . برغم اشکال مختلف مبارزه  توده های کاروزحمت درکشورهای مختلف اما  مضمون واهداف مبارزه  یکی است مبارزه علیه استثمارگران وستمگران  درگوشه  وکنار دنیا نشان میدهد که امروزه  اتحاد انترناسیونالیستی کارگران  و همبستگی زحمتکشان درمبارزه علیه “یک درصدیها”  وبرای تحقق خواستهایشان وبرای رسیدن به آزادی وسوسیالیسم  بیش ازبیش ضرورت دارد.

                                                       

در این راستا، وظیفۀ انقلابی و انترناسیونالیستی و تعهدات مبارزاتی ماست که  دست همکاری  به طبقه کارگر، سازمانها، نیروها، احزاب، مجامع و جنبشهای مترقی بین المللی  که هیچ توهمی به ساختار دیکتاتوری رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ندارند و در صف  ضد سرمایه داری ،ضداستعماری و ضدامپریالیستی ما قرار دارند بفشاریم، نشست و گفت و شنودها و سمینارهای مشترک را با آنها بیشتر از پیش گسترش دهیم، آنها را به حمایت از مبارزات توده های مردم ایران فرابخوانیم و بدون هیچ تعلل و درنگی متقابلا تشکیلات ما، رفقا و هواداران سازمان و مبارزین انقلابی و کمونیست نیز خود را در صف مشترک مبارزات این رفقا و تشکیلات و سازمانهای بین الملل دیگر کشورها قرار دهیم! با آنها در راه مبارزه برعلیه نظامات سرمایه داری همراه باشیم و مبارزه آنها را برای رسیدن به آزادی جدا از مبارزۀ خود وطبقه کارگر وتوده های زحمتکش مردم ایران برای رهایی نبینیم۰

همزمان نباید انتظار داشت که تمام احزاب و سازمان هایی  که خود را چپ و انقلابی می نامند عاری از این توهم به رژیم جمهوری اسلامی هستند۰ بعضی گروه ها ازطیف “استالینیستها” و “مائویستها “و همچنین بعضی از گرایشات تروتسکیستی در کشورهای مختلف هستند که هنوز داشتن جبههٔ متحد ضد امپریالیستی را مقدم بر همه چیز میدانند و رژیم جمهوری اسلامی را یکی از کشورهای مهم این جبهه می شناسند و در حمایت از آن هیچ ابایی ندارند۰ نظرات این گروه ها باید نقد شود و فعالیت هایشان در حمایت از رژیم جمهوری اسلامی افشا شود۰       

سالهاست که رژیم جمهوری اسلامی با فریبکاریها و ترفندهای “ضداستعماری” و شعارهای فریب دهنده ” ضدامریکایی” خود، در تلاش است، نیروها، سازمانها و مجامع ضدامپریالیست و ضداستعمار و صلح طلب را به طرف خود جذب کند و با دورویی و فریب،  بموازات سرکوب، شکنجه  واعدام  فعالین کارگری و دیگرجنبشهای اجتماعی و آزادیخواهانه، خود را به این نیروها و مجامع صلح طلب، بعنوان “ضداستعمار وضد امپریالیست” جلوه دهد. باید با بر برملاکردن فریبکاری رژیم و ماهیت  ضد انسانی وآزادی ستیز آن  ازیکسو و افشای همکاریهای مستقیم و غیرمستقیم سیاسی – اقتصادی – نظامی رژیم با کشورهای غرب و جهان امپریالیسم  و حمایتهای همه جانبۀ ابرقدرتها ازماندگاری رژیم اسلامی ازسوی دیگرا  به ارتقاء سطح آگاهی توده هایاری رسانیم . ازاینرو

کنگره هفتم سازمان رهبری منتخب خود را موظف میدارد                                                                                                           

۱-با تقویت ارگان روابط بین الملل  ارتباطات  و همکاریهای تاکنونی  درسطح بین المللی را گسترش دهد .

۲-  وضعیت اقتصادی وسیاسی کشور ومبارزات و مطالبات کارگران را به اطلاع جنبش کارگری ،احزاب وسازمانهای  کمونیستی ،کارگری وانقلابی سایر کشورها  برساند .

۳- ارتباط ویژه ای  درجهت اطلاع رسانی متقابل و کمک وهمیاری  با احزاب و سازمانهای انقلابی وجنبشهای انقلابی کارگری ومترقی کشورهای همسایه  ومنطقه  برقرارسازد وتحلیل وارزیابی آنهارا درانتشارات سازمان منعکس کند.

۴-  درسمینارها ،گردهمائیها واعتصابات و تظاهرات کارگران  و آکسیونهای ضد سرمایه داری وپیشرو کشورهای مختلف مداخله گربوده ودرحد امکان درآنها شرکت نمایند وبا حفظ ااستقلال  واتحاد وانتقاد به وظیفه انترناسیونالیستی سازمان  مادیت بخشد و ازطریق تبلیغات آگاهگرانه پشتیبانی آنهارا ازمبارزات کارگران ایران جلب بنماید.

۵- جهت گیریها وسیاستهای احزاب مختلف  دررابطه باتحولات کشورشان را دنبال کرده اخبار وتجربیات آنهارا باطلاع جنبش کارگری وانقلابی ایران واعضا وفعالین سازمان برساند.

۶-  دربخش بین الملل  سایت سازمان علاوه برانعکاس مقالات  رسیده به زبانهای دیگر،ترجمه اسناد ومواضع سازمان و پخش منظم آن دربین احزاب وفعالین جنبش کارگری واحزاب وسازمانهای انقلابی مرتبط را گسترش دهد .

۷-   سمینارهای مشترکی  بمنظور تبادل نظربا احزاب وسازمانهای مرتبط  درباره مسائل مبرم بین المللی برگزارگردد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »