فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

تراکت ها

تراکت شماره یک ، اول ماه مه (۱۱اردیبهشت ۱۳۹۵)

کارگران پیشروو فعالین جنبش کارگری ،رفقای فدائی، با طرح شعار محوری وسراسری کار- مسکن- آزادی،کارگران را به اعتصابات وتظاهرات انقلابی برای تحقق خواست های اقتصادی وسیاسی شان فرا بخوانید…
ادامه مطلب ...