مرور رده

تراکت ها

من تسلیم نخواهم شد !

روز سه شنبه ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ کمی بعد از ساعت چهار به وقت محلی رییس جمهور سوسیالیست منتخب مردم شیلی، سالوادورآلنده  آخرین سخنان خود را از طریق رادیو  "
Translate »