فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

تراکت ها

خیزش آبانماه ۹۸ در مبارزات جاری تا پیروزی بر اهریمن ارتجاع ادامه دارد!

کارگران و زحمتکشان، جوانان و دانشجویان یکسال ازخیزش گسترده وانقلابی شما برعلیه دستگاه ستم و استثمار و سراسر فساد و تباهی جمهوری اسلامی گذشت. اعتراضات برحق شما علیه تشدید فقر، بیکاری،
ادامه مطلب ...

گرامی باد یکصد و سومین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر

در 7 نوامبرسال 1917 (وبه تقویم ژولینی25اکتبر1917) انقلاب پرولتاریائی در روسیه به پیروزی رسید. و در تاریخ بشر برای اولین بار طبقه کارگر و زحمتکشان سیادت سیاسی، نظامی واقتصادی
ادامه مطلب ...

پیروزباد اتحاد ومبازه کارگران اعتصابی صنایع نفت ،پتروشیمی و نیشکرهفت تپه!

اکنون درشرایطی قرارداریم که کارگران باید متحد شوند وازمبارزات و خواست ها ومطالبات همدیگر پشتیبانی بکنند وبه سرمایه داران ودولت اجازه ندهند تا میان آنها اختلاف وجدائی افکنده و سیاست ضد
ادامه مطلب ...