اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیروزباد اتحاد ومبازه کارگران اعتصابی صنایع نفت ،پتروشیمی و نیشکرهفت تپه!

اکنون درشرایطی قرارداریم که کارگران باید متحد شوند وازمبارزات و خواست ها ومطالبات همدیگر پشتیبانی بکنند وبه سرمایه داران ودولت اجازه ندهند تا میان آنها اختلاف وجدائی افکنده و سیاست ضد کارگری خودرا پیش ببرند.حمایت ازاعتصابات و مبارزات کارگران و اعلام همبستگی با آنان وظیفه همه کارگران وزحمتکشانی است که خواهان جامعه ای عاری ازستم واستثمار وزورو سرکوب هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »