مرور رده

یادها

به یاد دیه گو

چند روزی ست از مرگ ناگهانی  دیه گو آرماندو مارادونا میگذرد. بدون شک جای آن دارد یاد این فوتبالیست نام آور را به قلم آورد و دربارۀ وی یادبودی نوشت.

من تسلیم نخواهم شد !

روز سه شنبه ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ کمی بعد از ساعت چهار به وقت محلی رییس جمهور سوسیالیست منتخب مردم شیلی، سالوادورآلنده  آخرین سخنان خود را از طریق رادیو  "
Translate »