مرور رده

ادبیات

به یاد دیه گو

چند روزی ست از مرگ ناگهانی  دیه گو آرماندو مارادونا میگذرد. بدون شک جای آن دارد یاد این فوتبالیست نام آور را به قلم آورد و دربارۀ وی یادبودی نوشت.

سنگ زیرین آسیاب

(سنگ زیرین آسیاب)احسان حقیقی نژادبا مهر برای عزیزترینم سعید عبادتیان   با ساز و برگ ناسازش دن کیشوت و دیوِ  آسیا بادی پهلوانی درخیال و دلقکی برابر

“هشدار ای غریق غیرقانونی”

احسان حقیقی نژاد خواندم که یک خانواده پنج نفره ی سردشتی به امید رسیدن به ساحل امن در کانال مانش غرق شدند! تاریخ سرودن این شعر به تابستان هفت سال پیش

من تسلیم نخواهم شد !

روز سه شنبه ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ کمی بعد از ساعت چهار به وقت محلی رییس جمهور سوسیالیست منتخب مردم شیلی، سالوادورآلنده  آخرین سخنان خود را از طریق رادیو  "
Translate »