مرور رده

ادبیات

من تسلیم نخواهم شد !

روز سه شنبه ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ کمی بعد از ساعت چهار به وقت محلی رییس جمهور سوسیالیست منتخب مردم شیلی، سالوادورآلنده  آخرین سخنان خود را از طریق رادیو  "

بهاران

بهاران برگ هاست  زلال آبشار  آرزوهای ناتمام کودکان کار  خون تو  هیاهوی کوچه  کودکان پشت بساط آلوچه  بر شعله زخم تو نشسته ام اینجا  برچهارراه دود و

دوشعرازشاعرگرانقدر شمی  صلواتی که درمراسم چهل نهمین سالگرد حماسه سیاهکل بوسیله خودشاعر خوانده شد…

هنوز؟ هنوز نمی دانم تعداد جانباختگان چند نفرند! یا رودخانه های که، جسد  فرزندان  ما را پس  آورند ‌‌                         [به کدام سو روانند هنوز…

سرود هفت تپه

هفت تپه ای مردان پیکار خشم تان چون کوه عزمتان راسخ نیزارهایت از خشم لبریز است داس تو تیز است حامیان تو در کل کشور امد به
Translate »