اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ادامه اعتصاب غذا زندانیان سیاسی در ترکیە

اعتصاب غذایی کە با هدف پایان دادن بە انزوا در امرالی و نیز نقض حقوق زندانیان آغاز شده امروز وارد ٢٢ مین روز خود شد.

زندانیان مرتبط با پ ک ک و پاژک از ٢٢ روز پیش دست بە اعتصاب غذا زدەاند.

اعتصاب زندانیان در اعتراض بە شرایط حاکم بر زندانها و ادامەی نقض حقوق زندانیان و بویژە ادامە و تشدید انزوا بر رهبر ملت کرد عبدالە اوجالان بودە است.

آنها از ٢٧ نوامبر اعتصاب نوبتی خود را آغاز کردە و می گویند تا آزادی اوجالان آن را ادامە خواهند داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »