مرور رده

اطلاعیه های مشترک

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بمناسبت اوّل ماه مه! در اول ماه مه روز جهانی وهمبستگی طبقه…

کمونیست ها همواره بر این واقعیت تاکید کرده اند که علتِ پایه ای مشقاتِ بشر امروز نظام سرمایه داری است. بحران کرونا بار دیگر نشان داد که سرمایه داری با…

بیانیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست فاجعه جهانی کرونا نشانه شکست و درماندگی نظام سرمایه داری

شیوع ویروس کرونا و تلفات تراژیک تاکنونی آن، یکبار دیگر نشان داد که نظام سرمایه داری با پایه ای ترین حقوق فردی و اجتماعی انسان امروز از جمله حق سلامتی…
Translate »