مرور رده

اطلاعیه های مشترک

این جنایت بی جواب نخواهد ماند!

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست جمهوری جنایتکار اسلامی، زندگی را از نوید افکاری، کارگر گچکار گرفت تا صدای گرسنگان و بیکاران،
Translate »