مرور رده

اطلاعیه های مشترک

این جنایت بی جواب نخواهد ماند!

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست جمهوری جنایتکار اسلامی، زندگی را از نوید افکاری، کارگر گچکار گرفت تا صدای گرسنگان و بیکاران،

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بمناسبت اوّل ماه مه! در اول ماه مه روز جهانی وهمبستگی طبقه…

کمونیست ها همواره بر این واقعیت تاکید کرده اند که علتِ پایه ای مشقاتِ بشر امروز نظام سرمایه داری است. بحران کرونا بار دیگر نشان داد که سرمایه داری با…
Translate »