فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره ۲ : بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت۴۰۰)

اول ماه مه نمایش اتحاد جهانی کارگران در مقابل سرمایه داران وقدرت سیاسی آنان است . دراین روز فرخنده طبقه کارگر با پیش کشیدن شعارها و مطالبات و خواستهای اقتصادی و سیاسی از طرف خود، توده های مردم را به مبارزه با نظام سرمایه داری دعوت میکند.

دراول ماه مه امسال خواستار

واکسیناسیون فوری و رایگان  تمام اهالی کشور

افزایش دستمزدها با توافق نمایندگان واقعی کارگران !

 تامین اجتماعی همه شمول و بیمه بیکاری همه کارگران شاغل و بیکار در شهر و روستاها !

لغو فوری  قانون قراردادهای موقت و استخدام رسمی کارگران قراردادی !

توقف اخراجها و بازگشت همه اخراج شده گان به سرکارهای شان !

برابری حقوق زن و مرد و رفع ستم جنسی و جنسیتی در تمامی عرصه های کار و زندگی

پرداخت کمک مسکن استاندارد و متناسب با درآمد خانوار و سطح اجاره بها !

کمک اولاد در حد تامین مخارج آنها

لغو کار کودکان و ایجاد امکانات تحصیلی و تفریحی برای آنها  !

آزادی زندانیان سیاسی  آزادی مطبوعات و تشکلات صنفی و سیاسی! 

 

 

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان

زنده باد سوسیالیسم

       

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست  ۲۷فروردین  ۱۴۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »