فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور

تصویر

تراکت شماره ۲ : بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت۴۰۰)

اول ماه مه نمایش اتحاد جهانی کارگران در مقابل سرمایه داران وقدرت سیاسی آنان است . دراین روز فرخنده طبقه کارگر با پیش کشیدن شعارها و مطالبات و خواستهای اقتصادی و سیاسی از طرف خود، توده
ادامه مطلب ...

روز کارگر را به جلوه ای باشکوه از قدرت نمایی طبقه کارگر بدل کنیم!

اکنون سرمایه داران و رژیم کارگزار آنها سخترین شرایط معیشت و زندگی را بر کارگران و توده های محروم و مزد بگیر تحمیل کرده اند که حتی از تهیه ابتدایی ترین نیازهای زندگی ناتوانند. اینک
ادامه مطلب ...

تراکت شماره (۱) بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت ۴۰۰)

با  اتحاد و همبستگی به استقبال اول ماه مه ، روز جهانی کارگر برویم! کارگران مبارز! مبارزات اقتصادی طبقه کارگرتنها درارتباطی صحیح و تلفیق اصولی با مبارزه سیاسی علیه طبقه حاکم است
ادامه مطلب ...