بیداران جنگل

 

چون بشکفد نیلوفر فردا- 
در هر افق از سرخ توفان ها-
آتش زند شب را و دشمن  را- 
پرواز بیداران جنگل را به خود خواند-

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات
Translate »