فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

کار کمونیستی

مصاحبه نشریه کار کمونیستی با دو تن  ازرفقای تشکیلات داخل کشور 

تشکیلات داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بیش از دو دهه است که درمیان کارگران زحمتکشان وتوده های تحت ستم واستثمار به فعالیت انقلابی  وتلاشهای مبارزاتی خود ادامه میدهد. نشریه کار
ادامه مطلب ...

نشریه کار کمونیستی شهریور ماه ۱۳۹۹ شماره ۱۸۴

نشریه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی علاوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست . تحریریه
ادامه مطلب ...