اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

از اعتصاب  کارگران و رانندگان شرکت واحد حمایت کنیم – شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

از روز ۲۶اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ رانندگان  بی ار تی  و کارگران سامانه های مختلف  شرکت واحد در اعتراض به  عدم رسیدگی به خواستها یشان از جمله افزایش دستمزد حداقل۵۷ درصدمصوب شورای عالی کاردست به اعتصاب و تحصنزدند. دولتکارفرمای شرکت واحد با هدف دزدی از سفره کارگران با افزایش فقط ده درصدی دستمزد ها اعلام توافق کرده است   درحالیکه که شورای ضد کارگری کار، اول سال افزایش ۵۷درصدی را برای حداقل دستمزد امسال اعلام نموده بود  و برغم عدم تطابق این مبلغ با نرخ تورم و افزایش روزمره هزینه های زندگی و نیز تفاوت فاحش آن با مطالبه کارگران درحد ۱۶ میلیون توما ن، اما مدیریت ضد کارگری شرکت واحد حتی از اجرای این تصمیم ارگان ضد کارگری بالا دست خود نیز طفره رفته است .

اعلام توافق مدیریت شرکت واحد با فقط ده درصدافزایش دستمزد نشاندهنده عمق سیاست ضد کارگری دولت و مدیریت شرکت واحد در مورد کارگران است که بدرستی مورد اعتراض کارگران قرارگرفته و آنها با اعلام اعتصاب و تحصن  صف متحدی را درمقابل کارفرما و سیاستهای ضد کارگری آن تشکیل دادند. متعاقب همین اقدام متحد بود که شهردار تهران بعنوان کارفرمای شرکت واحد برای جلوگیری از گسترش اعتصاب  تلاش کرد با دادن وعده و عیدهای پوچ  و قول افزایش دسمزد تا چهل درصد کارگران را فریب داده و به  اعتصاب پایان دهند، اما کارگران باعزمی راسخ  به ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواستهایشان پای فشردند . متعاقب تصمیم کارگران برای ادامه اعتصاب، نیروهای سرکوبگر رژیم در یک اقدام انسان ستیزانه ۱۲نفر از رانندگان را بازداشت و روانه زندان اوین نمودند  .اما نه اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت و نه تلاش تفرقه افکنانه مدیریت نتوانسته  است در اراده اعتصابیون خلل ایجاد کند. آنها برغم تهدیدات نیروهای امنیتی به اعتصابشان تارسیدن به خواستهایشان ادامه میدهند.

خواسته های کارگران اعتصابی شرکت واحد از جمله افزایش دستمزد ها درشرایط گرانی سرسام آور مایحتاج اولیه زندگی، خواست همه کارگران و زحمتکشان است و ضروری است  بوسیله بخشهای مختلف کارگران و زحمتکشان پشتیبانی و حمایت شوند.

اعتصاب کارگران شرکت واحد در شرایطی آغاز شده است که طبقه کارگر و توده های زحمتکش با اعتراضات عمومی علیه گرانی وافزایش چند برابری قیمت مایحتاج اولیه معیشت نظیر نان، روغن و قند و شکر درشهرهای مختلف کشور به مصاف  نظام سرمایه داری حاکم برخاسته اند . اعتصابات واعتراضات معلمان، بازنشستگان بیکاران، کشاورزان، حاشیه نشینان و کارگران بخش های مختلف  صنعت، معدن، حمل و نقل، زنان، جوانان ودانشجویان به اشکال مختلف جریان دارد ورژیم به عبث میکوشد بامتهم نمودن فعالین جنبشهای اجتماعی به داشتن ارتباط با خارج کشور ویا نهادهای  مستقل سندیکائی درجهان  وسناریوسازی رسوای صدا وسیمای اش برای  دستگیری فعالین سیاسی ومدنی توجیه تراشیده وبه ستمگری و سرکوبگری خودادامه دهد . در چنین شرایطی همبستگی بخشهای مختلف حمل و نقل با کارگران اعتصابی شرکت واحد و نیز تلاش برای اتحاد جنبش های اجتماعی باجهتگیری ضد سرمایه داری از ضروریات پیشروی جنبش انقلابی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه علیه ستم واستثمار و زور وسرکوب نظام استثمارگرانه و ستمگرانه حاکم است .

اتحاد سراسری جنبشهای انقلابی کارگران، معلمان، زنان و جوانان بیکاران میتواند چشم انداز سرنگونی طبقه حاکم وبدست گرفتن سرنوشت خود ازطریق استقرار نظامی  مبتنی برحاکمیت شورایی را درمقابل مبارزات مان بگشاید .

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن پشتیبانی از خواستها واعتصاب رانندگان وکارگران شرکت واحد بار دیگر کارگران سایر بخشهای مختلف حمل و نقل را به پیوستن به اعتصاب کارگران شرکت واحد و تقویت صفوف آنها فرا میخواند و خواستار آزادی بی قید وشرکت کارگران دستگیرشده شرکت واحد و معلمان و سایر زندانیان سیاسی میباشد.

پیروز باد اعتصاب کارگران شرکت واحد

گسترده باد اتحاد و همبستگی صفوف کارگران و زحمتکشان و کلیه مبارزین راه آزادی وسوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۹ مه ۲۰۲۲

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان  )اقلیت) و هسته اقلیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »