فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

فایل های صوتی و تصویری

بمناسبت سی ودومین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی

صاحبان قدرت وثروت درایران چهاردهه است که برسرسفره خون نشسته اند سی ودوسال قبل درشهریور1367 (سالی ازدهه خونین 60 )هزاران زندانی سیاسی  بدست جلادان تازه بقدرت خزیده ای که این
ادامه مطلب ...

آزادی و دمکراسی در بدیل سوسیالیستی شما چه جایگاهی دارند؟ میزگرد اول(تلویزیون برابری)

تلویزیون برابری: سلسله میزگردهایی پیرامون جایگاه آزادی و دمکراسی واقعی در گفتمان و آلترناتیو سوسیالیستی - میزگرد اول با: آرش کمانگر (گرداننده) ، حسن شمسی (حزب کمونیست) ، یدی شیشوانی…
ادامه مطلب ...