مرور رده

مطالب ادبی و هنری

نگاهِ سیّاره

با ياد سعيد سلطانپور از ستيغ کدامين کُهستان بهمن عشق پيچيده در من. کز زمستان اين خشکسالان آب های بهاری روان است؟ «حسن حسام» کتمان نمی کنم.…
Translate »