اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

خیزش آبانماه 98 در مبارزات جاری تا پیروزی بر اهریمن ارتجاع ادامه دارد!

کارگران و زحمتکشان، جوانان و دانشجویان

یکسال ازخیزش گسترده وانقلابی شما برعلیه دستگاه ستم و استثمار و سراسر فساد و تباهی جمهوری اسلامی گذشت.

اعتراضات برحق شما علیه تشدید فقر، بیکاری، گرانی، فساد دولتی واختلاسهای میلیاردی صاحبان قدرت و ثروت، با سرکوب و کشتاربی رحمانه پاسخ داده شد. طی سال گذشته با شیوع گسترده ویروس کرونا این سرکوبگریها با شدت بیشتری ادامه یافت و نه تنها به مطالبات میلیونها مردم زحمتکش پاسخ داده نشد، بلکه تاکنون ازاعلام تعداد جانباختگان، زخمی ها و دستگیرشدگان آبان 98 نیز خودداری نموده اند و برغم مخالفت افکارعمومی مترقی ایران و جهان  عده ای ازمعترضین زندانی را نیز اعدام کرده اند.

خیزش گسترده و سراسری شما درآبان 98 و تداوم مبارزات کارگران، معلمان، کارمندان، زنان وجوانان برعلیه ستم واستثمار و فقر و نداری، نشانگر ناکارآمدی سرکوب و بازگشت ناپذیری  مبارزات شما برعلیه  کلیت نظام تبهکارحاکم است .

تجربه  مبارزات وخیزشهای پی درپی شما نشان میدهد که راه چاره ای جز تشدید مبارزه  تا سرنگونی رژیم حاکم  و بدست گرفتن سرنوشت خویش وجود ندارد.

اما پیروزی در این راه نیاز به متشکل و متحد شدن  کارگران و زحمتکشان در جبهه ای انقلابی است تا با قدرت اجتماعی بیشتر و با سیاست ها و تاکتیکهای  روشن  بتواند در برابر دسایس و سرکوبگری مافیای حاکم و احزاب و جریانات مدافع وضع موجود توده های زحمتکش مردم را متحد کند و پیکار نهائی برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی را سازمان داده و به پیروزی برساند.

نیروی طبقه کارگر و متحدان آن، یعنی اکثریت عظیم نیروی کار و زحمت  شکست ناپذیراست .

 

خیزش آبانماه 98 در مبارزات جاری تا سرنگونی انقلابی  نظام ددمنش حاکم ادامه دارد .

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

26 آبان 99

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »