اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ضرب و شتم  انسان مبارز و آزادیخواه و پزشک متعهد ومسئول، یونس کهوری را شدیدا محکوم میکنیم

فعالین فدائیان کمونیست – گوتنبرگ سوئد

روز دوم آوریل شادی شرکت کنندگان در جشن سیزده بدر شهر گوتنبرگ با اقدام عوامل رژیم جمهوری اسلامی با حادثه ای تاسف بار و شرم آورپایان یافت. در پایان مراسم سیزده بدر فردی که هنوز هویت اش معلوم نشده است سعی میکند پرچم جمهوری اسلامی را روی سن مراسم نسب کند که با اعتراض شرکت کنندگان مواجه میشود. این پرچم که نماد چهار دهه سرکوب ، زندان، شکنجه و آوارگی میلیونها ایرانی میباشد بوسیله یکی از جان بدربردگان از جهنم جمهوری اسلامی و از افراد خوشنام ،آزادیخواه  شهر و پزشک مسئول ومتعهد بنام یونس کهوری از روی سن پائین کشده میشود .متعاقب این اقدام برحق وبجا، نگهبان ایرانی پارک با باتعرض وحشیانه به این پزشک اورا برزمین انداخته وتاحد خفگی وشکستن بازو مورد ضرب وشتم وحشیانه قرارمیدهد. عملی که با اعتراض شرکت کنندگان در این مراسم و دخالت پلیس واعزام  یونس کهوری به بیمارستان خاتمه مییابد.

جمهوری اسلامی تلاش میکند باکاشتن عوامل پنهان وآشکارخود درمیان جامعه ایرانیان درتبعید وفعالین ازادیخواه و محافل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی  سیاستهای ستمگرانه و سرکوبگرانه خود را در میان ایرانیان خارج کشور نیز پیش ببرد. حق و وظیفه هرایرانی آزادیخواه و غیروابسته به نهادهای رژیم است که در محیط کار و زندگی و در فضای سیاسی و فرهنگی  ایرانیان تبعیدی و مقیم خارج  با این سیاست های ضد انسانی رژیم مقابله  وعوامل  نفوذی آنرا افشاء و طرد بکنند.

ما فعالین اتحاد فدائیان کمونیست درشهر گوتنبرگ  ضرب وشتم  انسان مبارز و آزادیخواه  و پزشک متعهد و مسئول، یونس  کهوری  را شدیدا محکوم کرده و ایرانیان مبارز و تبعیدی را که خود قربانی سرکوبگریهای رژیم جمهوری اسلامی هستند ویا بواسطه ستمگری این رژیم  زادگاه خود را ترک کرده و آواره کشورهای دیگرشده اند، به مبارزه با عوامل و دست اندرکاران رژیم  در محیط کارو فعالیت  و کانونها و انجمنهای فرهنگی،سیاسی واجتماعی فرامیخوانیم.

فعالین فدائیان کمونیست

گوتنبرگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »