اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعدام چهارتن از زندانیان سیاسی، جنایتی که بی پاسخ نخواهدماند

سازمان اتحادفدائیان کمونیست 

اخبار منتشره حاکی از آن است که رژیم جمهوری اسلامی  طی دو روز گذشته همزمان با اعدام حیدرقربانی  اهل کردستان ،دو زندانی دیگر اهل بلوچستان بنام های عبدالخالق سردارزهی و نعیم شهبخش و زندانی سیاسی دیگری بنام هادی شهریاری از ترکان قشقائی  در زندان عادل آباد شیراز توسط جلادان رژیم  اعدام شده اند.
رژیم اسلامی که سیاست سرکوب گسترده جنبش های اجتماعی در سراسر ایران ، از جمله جنبش کارگری ، زنان ، دانشجویان ، روشنفکران و فعالین ملیت های مختلف را در دستور قرارداده است .با اعدام پی درپی زندانیان سیاسی  بر آن است تا با ایجاد جو رعب و وحشت از گسترش اعتراضات و اعتصابات جلوگیری بعمل بیاورد. دستگیری ، گرفتن اعتراف زیر شکنجه و سپس اعدام در امتداد سرکوب جنبش های اجتماعی در سراسر ایران صورت میگیرد.
آن چه که مسلم است ، سیاست تشدید سرکوبگریهای رژیم در مناطق مختلف کشور ناشی از ترس از وجود نارضایتی های گسترده مردم از وضعیت اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و سیاسی است که خود را در اعتصابات و اعتراضات گسترده نشان میدهد و ورژیم حاکم گسترش چنین روندی را تهدیدی برموجودیت خود میداند.

با تمام توان باید درسطح داخلی و بین المللی درباره اقدامات وحشیانه و انسان ستیزانه رژیم به افشاگری و مقابله پرداخت .ما احزاب ،سازمانها و تشکلهای کارگری، سازمانها و محافل مدافع آزادیهای سیاسی و مخالف اعدام و زندان و شکنجه، بویژه کارگران، زحمتکشان وسایر جنبشهای انقلابی  را فرا می خوانیم  که نسبت به اقدامات سرکوبگرانه و کشتار مخالفین در ایران اعتراض کنند. ما همچنین  فدائیان کمونیست در داخل کشور و همه فدائیانی را که به آرمانهای سوسیالیستی و آزادیخواهانه و انقلابی  پایبندند فرا میخوانیم تا ازطریق گفتگو و پخش شبنامه ها و تراکت ها در محل کار و زیست، به آگاهی و بسیج افکار عمومی در اعتراض به  اعدام زندانیان سیاسی، یاری رسانند، بدون شک با مبارزه ای متحد در داخل و خارج کشور میتوان به ادامه  سیاست سرکوبگرانه و ددمنشانه رژیم مهار زد.

 رژیم با درپیش گرفتن سیاست تشدید سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی بیهوده تلاش میکند تا با ایجاد جو رعب و وحشت از گسترش مبارزه جلوگیری بکند . این جنایات بی پاسخ نخواهند ماند و مبارزه تا سرنگونی  نظام حاکم و پایان دادن به ستم و استثمار و زور و سرکوب ادامه خواهد داشت.

زندانی سیاسی آزاد بایدگردد

زندان شکنجه اعدام نابودباید گردد

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدارتیو شورائی

زندا باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست 

۲۸آذرماه ۱۴۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »