اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

یک جوان کمونیست چگونه باید باشد؟

بخشی از سخنان ارنستو چه گوارا دردومین سالگرد نشست سازمان جوانان کمونیست در کوبا که به تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۹۶۲ ایراد شده است  

یک جوان کمونیست چگونه باید باشد؟               

” اتحادیه جوانان کمونیست را بایستی با یک کلمه تعریف کرد: آوانگارد. شما، رفقا بایستی آوانگارد تمامی حرکتها باشید. بایستی اولین کسانی باشید که از خود فداکاری نشان دهد، فداکاری که انقلاب آنرا ضروری می بیند. چه نوع فداکاری، فرقی ندارد، بلکه بایستی در تمامی شئون فداکاری کرد. اولین کسی باشید که همیشه در صف اول کار و ردیف اول برای انجام وظیفه قرار دارید. اولین کسی باشید که در صف اول برای تحصیل کردن آماده است. اولین نفری باشید که در ردۀ اول برای دفاع از انقلاب قرار دارد.                                                                           

هر جوان کمونیست بایستی در وجود و ذاتش در مرحلۀ اول یک انسان تمام بمعنا باشد، یک انسانی که بالاترین حد انسانیت را در خود نهفته است، بهترین خصائل انسانیت را از طریق کار، تحصیل، از طریق همبستگی بی وقفه با خلق خود و با تمامی خلقها در دنیا از خود نشان دهد.                                                                         

من فکر می کنم اولین چیزی که یک جوان کمونیست را شخصیت میدهد، عزت و افتخاراست، افتخاری که لمس میکند که یک جوان کمونیست است. افتخاری که وی را به آنجا می رساند که در مقابل دنیا نشان دهد که او یک جوان کمونیست است و کمونیست بودنش را در مقابل دیگران پنهان نکند. این درک راهم بدست آورد که کمونیست بودن وی تنها به یک رسم و نام معمولی خاتمه نمی یابد، بلکه در هر لحظه ای با توجه به علاقه ای که در وی وجود دارد، در روحیه و ذات خود این توانایی را داشته باشد،  کمونیست بودن را از خود نشان دهد، چرا که کمونیست بودن او یک سمبل افتخارآمیز برای وی است.                                      

بهمین خاطراست که در مقابل انسانهای جامعه مان و تمامی انسانهای دنیا احساس وظیفۀ بزرگی را برای رسیدن به جامعه ای که میخواهیم بسازیم بر دوش داریم.                                                                  

این مواردی ست که شخصیت جوانان کمونیست را نشان میدهد. همراه این مسئله چیزی که بسیار اهمیت دارد، حساسیت در مقابل نابرابری ست، حساسیتی که در تضاد با شرایط حاکم، در تضاد با شرایط عقب مانده ای که حکمفرماست، می باشد، زمانی که چیزی غلط و اشتباه است بایستی به آن برخورد کرد بدون اینکه فکر کرد که از طرف چه کسی این اشتباه رخ داده و یا گفته شده است. یک جوان کمونیست بایستی هر چیزی را که متوجه نشده و درک نکرده است تجزیه و تحلیل کند و مروری برآن داشته باشد، به بحث بگذارد و تقاضای توضیح هر مسئله ای را که نامعلوم است را درخواست کند، بر علیۀ رسم و رسوم و هر نوع و هر شکل فورمالیسم و معمولی قلمدادن قضایا  و فرمالیته کردن مباحث و حوادث مبارزه کند. همیشه برای اینکه تجربیات جدیدی را بدست آورد، گوش شنوا داشته باشد و سدی را در مقابل خود قرار ندهد تا تجربیات بزرگی را که بشریت که سالهاست در جهت تحقق سوسیالیسم بدست آورده است بتواند بخوبی انتقال داد و این تجربیات گرانبها را با مطابقت و شرایط ویژۀ کشور ما، با واقعییاتی که در کوبا وجود دارد، بتوانیم منتقل دهیم و به اجرا درآوریم و فکر و اندیشه کنیم ـ همه و هر کدام از ما ـ چاره ای بیابیم که چگونه میتوانیم شرایط موجود و شرایط جلوی خود را تغییر دهیم، و چگونه میتوانیم این شرایط را بهتر کنیم.                                                                                

یک جوان کمونیست بایستی همیشه در تلاش بی وقفه باشد، که در همۀ شئون و فعالیتها، نفر اول باشد، اولین نفری باشد که مبارزه میکند، در تلاش باشد که در طی راه مبارزه، رفقای همسنگر دیگری را در صف اول، در کنار خود ببیند. طبیعی ست که هر کسی نمیتواند اولین نفر باشد، اما او میتواند جزو گروه اولین نفرها باشد. یک جوان کمونیست بایستی یک فرد نمونه ، زنده و با روحیه باشد، همانند آینه ای باشد، طوری که تمامی همرزمانی که متعلق به جوانان کمونیست نیستند و سالمندان زن و مردی را که به شکلی شادی و شعف فوق العادۀ جوانی را از دست داده اند و یا علاقه به زندگی را در خود نمی بینند اما همچنان توانایی عکسل العمل به هر حرکت جدید، هر حرکت جالب و مهمی را بخوبی دارا هستند و همیشه با مثالها و حرکات تحرک آمیز آمادگی  حرکت از خود را نشان می دهند ، آینه ای برای آنها باشد و به آنها یاری رساند. اینها وظایفی ست که جوانان کمونیست بایستی بعهده داشته باشند.                        

تکمیل این موضوعات، داشتن روحیۀ از خود گذشتگی و فداکاری ست، روحیۀ فداکاری نه بعنوان یک قهرمان، بلکه برای هر لحظه و هر زمان. فداکاری برای اینکه همرزمان  و همراهان خود را در کمک به وظایف یاری رساند، برای اینکه آنها بتوانند وظایف خود را به انجام رسانند، برای اینکه آنها بتوانند وظایف خود را در مدرسه و دانشگاه دنبال کنند، برای اینکه آنها بتوانند به شکلی و از یک طریقی خود را تکمیل و تصحیح کنند، همیشه در تمامی حول و حوش محیط خود، در برابر جامعه، توجه و حساسیت خود را نشان دهند و خود را در قبال جامعه مسئول و احساس پذیر بدانند.                                              

این به این معنی ست که: یک جوان کمونیست وظیفه دارد در درجۀ اول یک انسان باشد، یک انسانی باشد که بهترین خصائل انسانی را دارا باشد، بهترین خصائل انسانی را در محیط کار، تحصیل، همبستگی متداوم و بی پایان را با خلق به اجرا درآورد، همبستگی نامحدود را با خلقهای جهان جزو وظایف خود بداند، درک و حساسیت و احساسات خود را گسترش و توسعه دهد، مورد درد و رنج قرار گیرد وقتی که در گوشه ای از دنیا یک انسانی کشته میشود و شوق و شادی را بدست آورد، وقتیکه در گوشه ای از دنیا پرچمی نو برای آزادی برافراشته میشود.            

یک جوان کمونیست نمیتواند فقط خود را به یک کشور و فقط به یک نوار مرزی محدود کند: یک جوان کمونیست بایستی انترناسیونالیسم کارگری و پرولتاری را جزو دستور کار خود قرار دهد و این عملکرد را جزو وظایف خود قلمداد کند. او بایستی همچنان بخاطر داشته باشد، ما کمونیستها در کوبا در اینجا همچنان بایستی به خاطر داشته باشیم که ما، مثال عینی و واقعی در تمام قارۀ امریکا هستیم، همچنین در خارج از قارۀ امریکا مثال عینی هستیم، برای کشورهای مختلف در دنیا، برای کشورها در قاره های دیگر که برای آزادی مبارزه میکنند، ما مثال عینی هستیم، برای کشورهایی که بر علیۀ استعمار، بر علیۀ استعمار نو، بر علیۀ امپریالیسم، بر علیۀ هر نوع شکلی از سرکوب که از طرف سیستمهای نابرابر صورت می گیرد، مبارزه میکنند، ما یک مثال زنده هستیم. بایستی همیشه این موضوع را بخاطر داشته باشیم. همچنان بایستی به یاد داشته باشیم که ما همانند یک مشعل روشن هستیم، ما همگی همانند آینه ای هستیم که هر کدام از ما تصویری از خلق کوبا را در خود نمایان دارد و ما این آینه هستیم، آینه ای که تمامی خلقهای قارۀ امریکا، خلقهای سرکوب شده در سراسر دنیا که برای رسیدن به آزادی مبارزه میکنند، میتوانند خود را در این آینه مشاهده کنند. و ما بایستی ارزش این مثال بودن را داشته باشیم.        

اینهاست، این خواسته های ماست که یک جوان کمونیست چگونه باید باشد. و اگر به ما بگویند که ما در کل رومانتیک و احساسی هستیم، به ما بگویند که ما تصحیح نشده های ایده آلیست هستیم، به ما بگویند که ما به چیزهای غیرممکن فکر می کنیم که امکان پذیرنیست، و اگر به ما می گویند که ما می خواهیم در کل نیروی عظیم خلق را به تخلیات بکشانیم، پس بایستی نه تنها یکبار بلکه هزار بار جواب بدهیم، که خیلی خوب، آیا امکان این هست که این حق را داشته باشیم که خلق ما قدم به جلو بردارد و راه خود را به پیش ببرد، خطا های کوچک انسانی را از نطفه خفه کند (…)، و این خلق در راه رسیدن به جلو، خود را تکمیل کند، طوری که بدون هیچ تزلزل و تردیدی تمامی سنگها را درنوردد، آیا امکان این برای ما هست که تمامی مشکلات و ناهمواریهایی را که موجب عقب ماندگی ما شده اند، بتوانیم پشت سر گذاریم و با زحمت وتلاش این نابسامانیها را از پیش پای خود برچینیم و برای بر چیدن این همه آثار باقی مانده از سرعتی همچون سرعت انقلاب کوبا استفاده کنیم.(…)                                               

برای اینکه به این اهداف برسیم، بایستی هر روز کار کنیم. کار کنیم با تمام معنا در تلاش برای هر چه بهتر شدن، برای هر چه بیشتر توسعه دادن دانش و آگاهی مان، گسترش درک مان در رابطه با جهان و محیط دور و بر ما. پاسخ بخواهیم و انگیزۀ سوال کردن داشته باشیم و چراها را در هر مورد و هر موضوعی خوب بشناسیم و جوابهای آنرا بدست آوریم   و مشکلات عظیم بشریت را همیشه جزو مشکلات خود قلمداد دهیم.        

به این شکل و از این راه، ما در مقطع زمان خاصی، در یک روز در طی سالهای آینده، بعد از اینکه قربانی زیادی دادیم، بله، بعد از اینکه شاید ما بارها در مقابل ویرانی قرارگرفتیم- ، بعد از اینکه شاید کارخانه هایمان را ویران کردند، دوباره از نو آباد کنیم، بعد از اینکه قتل و کشتن خیلی از ما را مسبب بودند وشاهد آن بودیم و تمامی ویرانی ها را بازسازی کردیم، در پایان این همه ویرانیها، یک روز بدون اینکه حتی متوجه شوند، ما همراه دیگر خلقهای جهان جامعه کمونیستی را، جامعه ایده آل مان را بوجود خواهیم آورد.”                                                     

 

بخشی از سخنان ارنستو چه گوارا دردومین سالگرد نشست سازمان جوانان کمونیست در کوبا که به تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۹۶۲ ایراد شده است               

منتشرشده در روزنامۀ گرانما به تاریخ ۵ آوریل  ۲۰۲۱ در هاوانا

ترجمه از اسپانیایی به فارسی 

 روابط بین المللی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست                                                             

ماه جولای ۲۰۲۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »