فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

“پیکرها برخاک ایده ها پا برجاست”

“پیکرها برخاک ایده ها پا برجاست”

با تخریب خاوران نمیتوانید دستان خون آلودتان را پنهان دارید

سردمداران رژیم جمهوری اسلامی هربار که پایه های قدرت خود را لرزان میبینند بجان گورهای مکشوفه وغیرمکشوفه ای میافتند که فرزندان مبارز و آزادیخواه ایران را کشته و گروه گروه و بی نام و نشان  در این گورهای دسته جمعی مدفون کرده اند . اخیرا برای چندمین بار بجان گلزار خاوران یکی از مشهورترین و گویاترین سند چهل سال جنایت  رژیم علیه بشریت افتاده اند و دفعات قبل  که مقاومت و مبارزه اعتراضی خانواده ها تا حدودی مانع از تخریب کامل این مکان شد  این بار با کندن قبرهای متعدد و فشار به جامعه بهائی که عزیزانشان را در گلزار خاوران دفن بکنند به ترفند جدیدی دست زدند تا بلکه بدینوسیله بتوانند جامعه تحت ستم و تبعیض بهائی را درمقابل خانواده های جانباختگان قرار داده و با ایجاد تفرقه و درگیری بین آنها  به نیات پلید خود جامه عمل بپوشانند. اما این ترفند نیز تا به امروز با تلاش و همبستگی جامعه بهائیان و خانواده های جانباختگان مدفون در خاوران و اعتراضات گسترده مردمی خنثی شده است.

خاوران  محل گورهای دسته جمعی هزاران کمونیست وانقلابی وانسانهای آزادیخواهی است که سرافرازانه در برابر دار و درفش رژیم ایستادند و درمقابل  ارتجاع مذهبی تازه بقدرت رسیده سر فرود نیاوردند. آنها با سربلندی جانشان را در راه آزادی و سعادت توده های مردم  فدانمودند. چپاولگران سرکوبگرحتی ازمرده آنها نیز وحشت دارند . این اولین بارنیست و آخرین بار نیز نخواهد بود که رژیم دست به تخریب گورهای دسته جمعی اعدام شدگان  و قربانیان جنایات خود میزند . گورهائی که نه تنها درخاوران بلکه در سراسرایران شهدای بخون خفته راه آزادی، سوسیالیسم و رهائی را در برگرفته است . این گورها شواهدی انکارناپذیرعلیه جلادانی است که تنها ازطریق کشتار و سرکوب و اعمال جنایتکاران توانسته اند دست رنج مردم را به یغما برده  و به مافیای قدرت و ثروت تبدیل شوند. اما آنها فراموش کرده اند که ایده ها وآرزوهای بخاک افتادگان برپا و پرچم مبارزه آنها دراعتصابات واعتراضات و مبارزات کارگران، زنان، دانشجویان و دانش آموزان، بازنشتگان، پرستاران و دیگر زحمتکشان در اهزاز است چرا که آنها پیشگامان و سرافرازان تاریخ مبارزات توده های زحمتکش مردم ایران برای پایان دادن به ستم واستثمار و زور و سرکوب هستند وهرگز فراموش نمیشوند.

با یاری به اعتراضات  همبسته خانواده های دادخواه وسازماندهی اعتراضات گسترده درسطح ایران و جهان باید مانع از تخریب خاوران و خاوران های متعددی شویم که هرکدام از این گورها سند جنایت انکار ناپذیری است که آمرین وعاملین آنها را در مقابل توده مردم ایران و بشریت مترقی پاسخگو میکند.

یدی  شیشوانی  اردیبهشت ۴۰۰

 

اسامی تعدادی ازدست‌ اندرکاران  قتلعام در زندانها و شکنجه گران و سرکوبگران که تاکنون منتشر شده است

اسناد و مدارک قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

لاجوردی، سردژخیم پلید اوین، بارها گفته بود:

«تصور نکنید روزی سازمان خواهد آمد و در سلولها را به روی شما باز خواهد کرد. قبل از چنین اتفاقی همگی شماها مرده‌اید. برای هر سلولی چند نارنجک در نظر گرفته‌ایم».

قبل از ذکر اسامی شماری از دست‌اندرکاران و شکنجه‌گران و عاملان اعدامها در جریان قتل‌عام ضرورتا‌ً بایستی اشاره کنیم که اسامی حاضر تنها بخش کوچکی از دست‌اندرکاران و حاضران رویت شده در صحنه‌ها توسط شماری از زندانیان باقیمانده است.

 

مسئولان و آمران اصلی قتل‌عام زندانیان در اوین و گوهر‌دشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ آخوندجعفر‌نیری: رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی تهران و رئیس هیئت کمیسیون مرگ

۲ـ مرتضی اشراقی:دادستان ضدانقلاب تهران، از اعضای اصلی کمیسیون مرگ

۳ـ آخوند‌ابراهیم ‌رئیسی: معاون دادستان تهران و از اعضای اصلی کمیسیون مرگ

۴ـ آخوند اسماعیل شوشتری: رئیس سازمان زندانها و از اعضای اصلی کمیسیون مرگ وی به‌طور مستقیم در تصمیم‌گیری اعدام زندانیان نقش داشت و به پاس این خدمات،‌رفسنجانی وی را وزیر دادگستری کابینه خود در سال۶۸ نمود و هم اکنون نیز با همین سمت در کابینه‌ٌ خاتمی می‌باشد.

۵‌ـ آخوند محمد ریشهری: وزیر اطلاعات و از مسئولان و آمران اصلی قتل‌عام

۶‌ـ حسن حبیبی:وزیر دادگستری و از مسئولان و آمران اصلی قتل‌عام

۷ـ محمد موسوی‌خوئینیها: دادستان انقلاب کل کشور، یکی از بالاترین آمران قتل‌عام، خمینی جلاد حکم قتل‌عام زندانیان سیاسی را به همین شخص ابلاغ کرده بود.وی مدیرمسئول روزنامهٌٌ سلام بود.

۸ـ عباس عبدی:معاون دادستان انقلاب کل کشور،‌ سخنگوی دانشجویان «خط امام» در جریان گروگانگیری دیپلوماتهای آمریکایی در تهران. وی از سال۶۹ سردبیر روزنامهٌٌ سلام و در سال۷۰ سردبیر هفته‌نامهٌ بهار شد.

۹ـ موسی واعظی: از مسئولان وزارت اطلاعات در زندان اوین ـ با نام مستعار زمانی (حاجی زمانی)، از فعالترین عناصر در قتل‌عام زندانیان در سال۶۷ بود. وی از مقامات بالای وزارت اطلاعات می‌باشد و از سال۶۸ به بعد با حفظ سمت در وزارت اطلاعات رئیس اوین شد.

۱۰ـ آخوند سیدحسین مرتضوی: رئیس زندان اوین ـ از عوامل اصلی در سرکوب شکنجه و اعدام زندانیان تا بعد از قتل‌عامها، وی کاندیدای نمایندگی مجلس از زنجان بود.

۱۱ـ شیخ محمد مغیثه‌ای: رئیس زندان گوهردشت ـ وی با نام مستعار ناصریان در ابتدا بازجوی سابق شعبه ۳ اوین بود. از سال ۶۴ دادیار قزلحصار وسپس گوهردشت شد. سال۶۶رئیس زندان گوهردشت بود. وی فعالترین عنصر در قتل‌عامهای گوهردشت در سال۶۷ بود. از سال۶۹ بازپرس در دادستانی انقلاب اسلامی( واقع در خیابان معلم) بوده است.

۱۲ـ مبشری: از حکام شرع اصلی و قدیمی اوین.در زمان قتل عامها در بعضی از دادگاهها که بنا به دلایلی نیری نمی توانست شرکت کند به جای او شرکت می‌کرد.

۱۳ ـ احمد پورمحمدی: از مسئولان اصلی و مهم وزارت اطلاعات رژیم ـ وی از مسئولان اصلی هیأت مرگ بود. پورمحمدی سابقهٌ طولانی در سرکوب و شکنجه زندانیان سیاسی داشته و از قساوت زیادی برخوردار است.

۱۴ـ محمد شریف‌زاده: معروف به محمدی، مسئول حفاظت دادستانی و مسئول تیم ضربت در بند۲۰۹ زندان اوین ـ وی مدیرکل معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات کابینهٌ خاتمی، یکی از جانی‌ترین عناصر رژیم آخوندی است که در قتل‌عامهای سال۶۷ مستقیما شرکت داشت.

۱۵ـ مجتبی‌حلوایی: معاونت انتظامی اوین ـ از نفرات اصلی‌اجراکننده اعدامها بود. وی از پاسداران و شکنجه گران قدیمی اوین می باشد که در کنار لاجوردی جنایات بسیاری علیه زندانیان مرتکب شده است.حلوایی سپس مسئول انتظامی و امنیتی زندان شد و در جریان قتل‌عامها نقش اصلی را در انتخاب زندانیان برای بردن به دادگاه و اعدام داشت.

۱۶ـمحمد توانا: سربازجوی وزارت اطلاعات ـ از زمانی که به کمیتهٌ مشترک رفت نامش به «۳۴» تغییر کرد.

۱۷ـ فاتحی: مسئول اطلاعات کرج ـ سر شکنجه گر کرج مستقر در زندان گوهردشت عضو هیأت قتل‌عام برای متهمین دادستانی کرج که نقش فعالی در قتل‌عام زندانیان محکوم کرج داشت.

۱۸ ـ نادری: دادستان وقت کرج. امضاکنندهٌ حکم اعدام کرجیها در قتل‌عام زندانیان گوهردشت

۱۹ـ مرتضی‌صالحی: با نام مستعار صبحی از سال۶۱ تا ۶۴ رئیس زندان گوهردشت بود. مبتکر انواع شکنجه‌های ضد انسانی که اغلب منجر به مرگ و یا دیوانگی زندانی می شد. از عوامل اصلی تجاوز به زندانیان زن در گوهر دشت بود. صبحی مدتی برکنار شد ولی در سال ۶۸ دوباره به ریاست زندان گوهردشت رسید. وی از نزدیکان لاجوردی می‌باشد.

۲۰ـ پیشوا (نام مستعار): سربازجوی شعبهٌ یک اوین ـ از عوامل اصلی شکنجه، اعدام و تجاوز به زندانیان است. پیشوا در ابتدا سربازجوی شعبه یک اوین بود. اما از سال۶۸ رئیس زندان اوین شد. او یکی از کثیف‌ترین بازجویانی است که دارای پرونده‌های متعدد غیر اخلاقی می‌باشد. پیشوا از نزدیکان لاجوردی بود.

۲۱ـ فکور: از بازجویان اصلی شعبهٌ ۷اوین. در سال۶۴ مدتی رئیس زندان اوین بود. فکور از عوامل اصلی شکنجه و اعدام و تجاوز به زندانیان می‌باشد.

۲۲ـ فروتن: از مسئولان زندان اوین و گوهردشت ـ در سالهای۶۴ و ۶۵ مدتی رئیس زندانهای اوین و گوهردشت بود.

۲۳ـ میثم: از مسئولان زندان اوین ـ وی مدتی مسئول زندان عادل آباد شیرازبود. از سال۶۳ تا ۶۵ مسئول زندان قزلحصار شد، در اواخر سال ۶۵ به ریاست زندان اوین رسید. وی از عوامل سرکوب و شکنجه در تهران و شیراز بوده است.

۲۴ـ اسلامی:سربازجو شعبهٌ۷ اوین ـ از شکنجه گران اصلی اوین، مسئول شکنجه، کشتار و تجاوز به زندانیان بود. زندانیان زیادی را در زیر شکنجه به قتل رسانده است.

۲۵ـراوندی: از حکام شرع دادگاههای اوین ـ وی از عناصر اصلی در دادن احکام اعدام و شکنجه زندانیان بود.

۲۶ـ حسین زاده: مدیر داخلی زندان اوین ـ وی از عناصر مرتجع در زمان شاه و از همان سالها جزو دارودستهٌ لاجوردی بود. ازسال۶۰ مدیر داخلی زندان شد و از عناصر فعال در جریان قتل‌عامها در اوین بود.

۲۷ـ سید مجیدضیایی: دادیار زندان اوین ـ از بازجویان قدیمی اوین و ازعاملین شکنجه و اعدام و تجاوز می باشد. او در زمان قتل‌عامها دادیار زندان بود و بعد از قتل‌عام دوباره بازجو شد. سید مجید مسئول بازجویی ازکسانی است که در ارتباط با سازمان دستگیر می‌شوند. هم چنین مدیریت ساختمان دادستانی در قسمت آسایشگاه اوین را داشت. وی بازجوی مجاهد شهید مهرداد کلانی، هنگامی که به خاطر دیدار با گالیندوپل دستگیر شد، بوده است. مهرداد در نامه اش به کاپیتورن به او اشاره کرده است.

۲۸ـ جوهری فرد: از مسئولان زندان ـ با نام مستعار مهدوی. او تا آخر سال۶۴ ریاست زندانهای دادستانی در تهران را به عهده داشت وی از تجار بازار می باشد و از نزدیکان لاجوردی می‌باشد. از سال۶۸ رئیس زندان قصر بود.

۲۹ـ محمد خاموشی: از مسئولان سرکوب و شکنجه. وی در گذشته مسئول واحد یک زندان قزل حصار و معاون زندان بود. در همان زمان مسئولیت «قبر»های قزلحصار را به عهده داشت. افراد زیادی در آن جا به ناراحتیهای روانی دچارشدند. وی بعدا از مسئولان گمرک مهر آباد شد.

۳۰ـ مجید قدوسی: از مسئولان سرکوب و شکنجه. از پاسداران قدیمی اوین واز عوامل شکنجه و اعدام و تجاوز به زندانیان می باشد. وی از سال۶۳ تا ۶۵ مسئول آموزشگاه اوین بود و سپس حکم دادیاری گرفت. مجید قدوسی مدتی مسئول گرفتن مصاحبه از زندانیان بود. او در سال۶۸ مسئولیت استادیوم آزادی را بعد ازشورش مردم دراین استادیوم به عهده گرفت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسامی برخی پاسداران و شکنجه‌گران

و دست‌اندر‌کاران قتل‌عام در اوین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳۱ـ قاسم کبیری:معاون رئیس زندان اوین ـ وی از پاسداران قدیمی اوین، مدتی معاونت آموزشگاه و مدتی نیز در بند ۳۲۵قدیم مشغول به کار بود. در سال۶۷ وی معاون رئیس زندان اوین بود. قاسم کبیری از جمله در سال ۷۱ یک زندانی عادی را زیر ضربات مشت و لگد خود کشت.

۳۲ـ ابراهیمی: رئیس کارگاه اوین

۳۳ـ حاج مهدی:مسئول آموزشگاه اوین ـ وی از مسئولان سرکوب و ضرب وشتم زندانیان بود. وی از سال۶۰ نقش مستقیمی در سرکوب و شکنجه زندانیان داشت.حاج مهدی همچنین در مراسم حج سال۶۶ که منجر به کشته شدن صدها نفر در مکه شد نقش مستقیمی داشت و از عناصر تحریک کننده به وجود آمدن آن فاجعه بود.

۳۴ـ حمید کریمی:از پاسداران قدیمی اوین، مدتی در آنجا بازجویان را در شکنجه زندانیان یاری می کرد. در سال ۶۱ معاونت آموزشگاه اوین را عهده داشت. در سال۶۸ مسئول ورزش در اوین شد و با حفظ سمت مسئول استادیوم امجدیه نیز بود.

۳۵ـ قاسمی: معاون آموزشگاه در زندان اوین ـ وی معروف به مهندس بود.

۳۶ـ محمد صادقی: از مدیران زندان اوین ـ معاون آموزشگاه اوین تا سال۶۵ و بعد از آن در مدیریت اوین نقش فعال داشت.

۳۷ـ رحیمی: پاسدار زن، مسئول کل بندهای زنان زندان اوین ـ وی نظردهنده در مورد اعدامهای اوین بود.رحیمی یک پاسدار زن ۴۵ ساله در بند زنان اوین بود. او به دلیل خوش‌خدمتیهایش از پاسداری درسالن ملاقات ارتقاء پیدا کرد و مسئول کل بندهای زنان شد. در کنار او پاسداران دیگری چون فاطمه جباری، نجفی، محمدی، نظری، علیان و زینتی بودند که در برخورد تند و کینه یی کردن مثل رحیمی بودند.

۳۸ـ مجید فرلنگ: بازجوی شکنجه‌گر زندان اوین بند خواهران

۳۹ـ اکبری:‌پاسدار زن، مسئول آسایشگاه بند انفرادی بند زنان ـ وی نظردهنده در مورد اعدامهای اوین بود

۴۰ـ حاج کربلایی: مسئول ملاقات زندان اوین ـ وی یکی از نزدیکان لاجوردی بود. وی از تجار بازار و از شرکای کارگاه اوین است. در آن جا در ازای مزد بسیار ناچیزی به زندانیان کار بسیاری از آنان می‌کشیدند و از این طریق پولهای هنگفتی به جیب می‌زدند. وی فشارهای زیادی بر خانواده های زندانیان سیاسی و حتی عادی می آورد.

۴۱ـ حاج ناصر: مسئول بندها و انتقال زندانیان.

۴۲ـ حسنی: دادیار و از شکنجه‌گران اوین.

۴۳ـ حداد: دادیار زندان و از شکنجه گران و عوامل سرکوب در اوین.

۴۴ـ حاج شیرینی: از مسئولان کارگاه اوین.

۴۵ـ ناصر آقایی: از مسئولان کارگاه اوین.

۴۶ـ حاج مراد: از مسئولان کارگاه اوین.

۴۷ـعباس تیموری: از مسئولان کارگاه اوین.

۴۸ـ عباس شیرازی: از گروه ضربت دادسرای انقلاب ـ از عوامل اصلی اجراکننده اعدامها

۴۹ـ عباس فتوت: از پاسداران قدیمی اوین که بعدها افسر نگهبان شد. وی نقش فعالی در قتل‌عام زندانیان در سال۶۷ داشت.

۵۰ـ عباس خزایی: از پاسداران اوین. وی از جمله پاسداران شقاوت‌پیشه در سرکوب و شکنجه زندانیان بود و در جریان قتل‌عامها نقش فعالی را داشت.

۵۱ـ رمضانی: از پاسداران قدیمی اوین در قسمت آموزشگاه. وی نقش فعالی در سرکوب زندانیان داشت و در قتل‌عام زندانیان در سال۶۷ نیز فعال بود.

۵۲ـ مجیدسرلک: از پاسداران قدیمی اوین، مدتی در میدان تیر زندان به زدن تیر خلاص و حمل جنازه اشتغال داشت. وی معتاد به مواد مخدر است.

۵۳ـ شریفی منش: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدامها.

۵۴ـ زرین‌گل: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدامها از بند۲۰۹ زندان اوین که متعلق به وزارت اطلاعات بود.

۵۵ـ محمد الله‌بخشی: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدامها.

۵۶ـ محمود:از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدامها.

۵۷ـ حمزه لاوندی: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدامها.

۵۸ـ جهانگیر اسماعیلی: از پاسداران اوین و از عوامل فعال در جریان قتل‌عام.

۵۹ـ محمد الهی: از پاسداران اوین که در بسیاری از اعدامهای قتل‌عام حضور داشت.

۶۰ـ پاسدار هاشم ایلخانی: از پاسداران با سابقهٌ اوین است.

۶۱ـ پاسدار موسوی: از پاسداران قدیمی و از عوامل سرکوب زندانیان دراوین در قسمت آسایشگاه.

۶۲ـ صابری: یکی از پاسدارن زن اوین و کسی که زندانیان را شلاق می‌زد.

۶۳ـحاج رضایی: از پاسداران فعال اوین.

۶۴ـ حاج امجد: از پاسداران فعال اوین.

۶۵ـ علی رضوانی (جیحونی): از بند ۲۰۹ زندان اوین ـ از عوامل اصلی اجراکننده اعدامها

۶۶ـ عباس خضرائی: پاسدار در آموزشگاه اوین و عوامل اجرایی قتل‌عام

۶۷ـ عطاء فروغی: مسئول بهداری زندان اوین ـ اجساد زندانیان قتل‌عام شده را معاینه و شهادت آنها را تأیید می‌کرد

۶۸ـ دکتر میرزایی: مسئول دفتر لاجوردی ـ اجساد زندانیان قتل‌عام شده را معاینه و شهادت آنها را تأیید می‌کرد

۶۹ـ سید عباس ابطحی: رانندهٌ نیری حاکم شرع اوین و از عوامل اصلی شکنجه و اعدام و تجاوز.وی معروف به سید، سابقاً پاسدار محافظ لاجوردی بود. او خواهرش را صیغهٌ لاجوردی کرده بود تا هرچه بیشتر به وی نزدیک بشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسامی برخی پاسداران و شکنجه‌گران و دست‌اندر‌‌کاران

قتل‌عام در گوهردشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۷۰ـ عرب: دادیار ناظر زندان گوهردشت

۷۱ـ داوود لشکری: مسؤل انتظامی و امنیتی گوهردشت ـ وی مدتی نیزسرپرست زندان بود. از شکنجه گران اصلی گوهردشت که در جریان قتل‌عامها نقش فعال و مهمی را داشت.

۷۲ـ حمید عباسی: وی از پاسداران سالن۶ اوین بود که نقش اساسی در سرکوب زندانیان داشت. به همین خاطر ارتقا یافته و دادیار اوین شد. وی یکی از عناصر فعال در قتل‌عامها در گوهر دشت بود.از سال۶۸ نیز دوباره دادیار اوین شده است.

۷۳ـ مجید تبریزی: معروف به مجید لره پاسدار گوهردشت بود در اثر خوش‌خدمتیهایش در سرکوب و شکنجه زندانیان به مدیریت داخلی زندان ارتقاء یافت و در سال ۶۶به آسایشگاه اوین انتقال یافت.

۷۴ـ خاکی: مسئول ملاقات گوهردشت، مسئول بسیار فعال صحنهٌ اعدام در جریان قتل‌عامها.

۷۵ـ بیات: مسئول بهداری گوهردشت ـ ازعناصر فعال در قتل‌عامها بود. در اعدام مجاهد شهید ناصر منصوری که دچار قطع نخاع شده بود، نقش فعال داشت و او را به همراه چند پاسدار از بهداری با برانکارد به محل اعدام بردند.

۷۶ـ مرتضی رؤیایی (فرج): از پاسداران قدیمی گوهر دشت که به سمت افسر نگهبانی ارتقاء یافت از عناصر اصلی در قتل‌عام زندانیان در گوهردشت بود.

۷۷ـ علی جاسم: پاسدار گوهر دشت از عوامل اصلی در قتل‌عامها درگوهردشت. او به سمت افسر نگهبانی ارتقاء یافت.

۷۸ـ عادل: مسئول فروشگاه در زندان گوهردشت. مسئول بردن زندانیان به محل اعدام در جریان قتل‌عامها بود.

۷۹ ـ مصیب‌سرلک: از پاسداران فعال در جریان قتل‌عام زندانیان گوهردشت

۸۰ـحاج خانی: از پاسداران گوهردشت و از عوامل فعال در جریان قتل‌عام.

۸۱ـ غلامی: از پاسداران گوهردشت و از عوامل فعال در جریان قتل‌عام.

۸۲ـ جواد: معروف به شش انگشتی، از شکنجه گران قدیمی زندان گوهردشت که در زمان قتل‌عامها کارهای حقوقی قبل از اعدام را انجام می داد.

۸۳ـ عباس کولی وند: از پاسداران قدیمی اوین و گوهر دشت، در زمان قتل‌عامها نقش فعالی داشت.

۸۴ ـ شیرازی: از پاسداران فعال گوهردشت و عامل اجرایی حکم اعدامها

۸۵ـ داوود: از پاسداران فعال گوهردشت.

۸۶ـ رضا:‌از پاسداران فعال گوهر دشت.

۸۷ـ محمد: معروف به «گیر محمد» از پاسداران فعال در گوهر دشت.

۸۸ ـ ابوالفضل: ازپاسداران فعال گوهردشت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختصری درباره

مقامهای رژیم آخوندی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاوه بر مزدورانی که مستقیما در قتل‌عام سال۶۷ دست داشتند،‌گزارشهای زیادی از زندانیان در دست است که مقامهای رژیم در سالهای قبل و بعد آن نیز شخصا درشکنجهٌ زندانیان دست داشته‌اند. گزارشهای متعدد حاکی از شرکت مستقیم هادی غفاری نمایندهٌ اسبق مجلس ارتجاع در شکنجه و به‌خصوص تجاوز به زنان زندانی می‌باشد.

زندانیان متعددی در بیان مشاهدات خود به هادی خامنه‌ای (برادرخامنه‌ای و نمایندهٌ مجلس و صاحب روزنامهٌ جهان اسلام) و مجید قدوسی فرزند دادستان اسبق کل انقلاب رژیم اشاره می‌کنند. درمیان گزارشهای اسامی بسیاری از مقامهای رژیم، حتی اعضای کابینهٌ خاتمی مشاهده می‌شود. به تعدادی از آنان اشاره می‌کنیم :

ـ آخوند اسماعیل شوشتری، وزیر دادگستری رفسنجانی و خاتمی

ـ مهاجرانی، معاون پارلمانی رفسنجانی، وزیر ارشاد و سخنگوی دولت خاتمی

ـ شمخانی، قائم مقام سپاه و وزیر دفاع دولت خاتمی

ـ احمد توکلی، وزیر سابق کار

ـ ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر سابق کار

ـ جواد منصوری، معاون سابق وزارت خارجه

ـ حسین شهاب الدین، معاون سابق وزارت نفت

ـ فخرالدین حجازی، نمایندهٌ سابق مجلس

ـ پاسدار سیف اللهی، فرمانده سابق نیروی انتظامی

ـآخوند قرائتی، رئیس سازمان مبارزه با بیسوادی

ـ آخوند ابوالحسن شیرازی، امام جمعهٌ مشهد

ـ یکتا، نمایندهٌ وقت خمینی در صومعه سرا

ـ صفری، فرمانده وقت سپاه در منطقه جنوب

ـ آخوند واعظ طبسی، نمایندهٌ خمینی و خامنه‌ای در مشهد

ـ رحمانی، استاندار وقت باختران

ـ شادنوش، استاندار وقت چهارمحال بختیاری

ـ شیخ عطار، استاندار سابق آذربایجان غربی

ـ بهزادی، رئیس آموزش و پرورش وقت استان گیلان

ـ‌حسین شریعتمداری: سرپرست روزنامهٌ کیهان و نمایندهٌ خامنه ای در این مؤسسه. ازمسئولان زندان قزلحصار در سال۶۴

ـ محمد داوود‌آبادی با نام مستعار محمد مهر‌آئین: نایب رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی، رئیس فدراسیون جودو و رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین، مسئول لجستیک وزارت سپاه. او مسئول شعبهٌ ۷اوین و از شکنجه‌گران اصلی آن جا بود. لاجوردی چندین بار گفته بود که وی ستون دادستانی می‌باشد.

ـ فاضل: عضو هیأت علمی دانشگاه ملی (بهشتی). سربازجوی شعبهٌ ۷اوین مسئول شکنجهٌ افراد تیمهای عملیاتی، بازجوی منیره رجوی و همسرش.

هم چنان که ملاحظه می‌کنید در میان این عده از امام جمعه گرفته تا وزیر و وکیل و استاندار و رئیس آموزش و پرورش و نایب رئیس کمیتهٌ المپیک و عضو هیأت به اصطلاح علمی دانشگاه دیده می‌شود. یعنی در سیســـتم خمـــینی شــــرط اول قدم اثبـــات وفــاداری به او، شلیک بر مغــــز و قلب مجاهدین است. و صد البته که این تعداد فقط نمونه‌هایی از این دستگاه جهنمی شقاوت و سفاکی است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »