اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مصطفی صالحی ،یکی ازمعترضین دیماه نود وشش  به جوخه اعدام سپرده شد

رژیم ددمنش جمهوری اسلامی برغم اعتراضات گسترده علیه احکام اعدام صادره توسط بیدادگاه های جمهوری اسلامی ، امروز صبح مصطفی صالحی یکی از معترضین دیماه نود وشش را به جوخه اعدام سپرد .

حکم اعدام مصطفی صالحی درشرایطی بموقع اجرا گذاشته میشود که اعتصابات کارگری  واعتراضات توده ای  برعلیه نظام حاکم ومافیای چنگ انداخته برقدرت وثروت، درحال گسترش است . اعتصابات قهرمانانه کارگران نیشکرهفت تپه و آغازاعتصابات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ، بربنیان رژیم حاکم لرزه انداخته ورهبران مرتجع آنرا به هراس افکنده است.

رژیم درتوجیه اعمال جنایتکارانه خود با متهم کردن صالحی به قتل یکی ازپاسداران(که توسط مصطفی صالحی رد شده است) ،توده های مردم را به قوانین ضد بشری” قصاص نفس”رجوع میدهد که تا بحال تحت این قانون ضد بشری هزاران نفررا اعدام وسربه نیست کرده است . اما کیست که نداند که این اعدامها همانا به این منظورانجام میگیرد که دربین توده های کارگر وزحمتکش و انسانهای آزادیخواه، رعب وهراس افکنده و آنها رااز اعتراض به وضعیت فلاکت بار کنونی منصرف سازند.

اما دستگیری،شکنجه وکشتار انسانهای مبارز وبپا خواسته، ازجمله اعدام جوان معترض ومبارز “مصطفی صالحی”، بیش ازبیش خشم وانزجار توده های کارگر وزحمتکش مردم  نسبت به طبقه حاکم استثمارگر ودزد وچپاولگررا افزایش داده و آنها را درگسترش مبارزه تا سرنگونی انقلابی رژیم حاکم، مصمم ترخواهد کرد.

ما ضمن ابراز همدردی باخانواده وسایر بازماندگان مصطفی صالحی ، باردیگرهشدارمیدهیم که اعدام زندانیان سیاسی جدی است و بویژه جان ۵ نفردیگراز معترضین دیماه ۹۶ وآبان ۹۸ که قبلادربیدادگاه های رژیم به اعدام محکوم شده اند، درخطراست وبه هرطریق ممکن دست به مقاومت واعتراض بزنیم .دراعتصابات ،تجمعات وتظاهرات شرکت فعال داشته باشیم و نسبت به سرکوب، دستگیری و زندان واعدام، اعتراض کنیم. برای پایان دادن به ستم واستثمارو زندان واعدام به اعتصابات واعتراضات کارگران وزحمتکشان بپیوندیم و برای سرنگونی انقلابی  نظام حاکم  وبدست گرفتن سرنوشت خود وبنیان نهادن ساختاراقتصادی واجتماعی  نوین مبتنی برشوراها، دریک جبهه انقلابی متحدشویم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »