اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ما بر آنیم که سر خصم بکوبیم به سنگ

اطلاعیه شماره سه
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – فعالین داخل کشور، تهران                  

اطلاعیه شماره 3

ما بر آنیم که سر خصم بکوبیم به سنگ

10 روز از قتل ددمنشانه دختر پاک ایرانِ به بند کشیده میگذرد و خونخواهان مهسا و مهساهای بی شمار که در بیش از چهار دهه حیات ننگین جمهوری اسلامی به خون کشیده شده اند ، شب و روز را بدل به کابوسی برای این جانیان کرده اند ، در این 10 روز برگ زرینی از مبارزه برعلیه رژیم فاسد وجنایتکار ورق خورد ، زنان و دختران آگاه و شجاع ، جوانان ودانشجویان و دانش آموزان مبارزو توده های به جان آمده و عاصی از این همه فقر و بیعدالتی و ظلم ، به خیابانها آمده اند که برای همیشه مهر بطلانی بر 43 سال جنایت و استبداد و فقر و بیعدالتی بزنند و نشان داده اند که از هیچگونه وحشی گری و ددمنشی اراذل و اوباش رژیم هراسی ندارند و با شعارهایی چون ” مرگ بر ستمگر نه شاه میخوایم نه رهبر ” امسال سال خونه سید علی سرنگونه ” ” وای به روزی که مسلح شویم  ” ” جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم ” ….. آگاهی و هوشمندی خود را به نمایش گذاشته اند .

جمهوری اسلامی طی این ده روز دو بار کوشیده  سناریوی تهوع آور به خیابان آوردن جیره خوران خود را برای قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت تحت عنوان دفاع از دین و مقدسات به خیابان آورد ولی این قبیل اقدامات هم کارایی خود را از دست داده و جوانان نشان دادند و نشان خواهند داد که مذهب و نمادهای ارتجاعی مذهبی که طی این چهار دهه حافظ این رژیم پلید بود  دیگر کارایی خود را از دست داده و مرگ محتوم رژیم جهل و جنایت سرمایه فرا رسیده . اکنون زمان آن رسیده که تظاهرات موضعی شبانه را به تظاهرات وسیع روزانه و پی گرفتن اعتصابات گسترده کارگران کارمندان معلمان رانندگان دانشجویان و دانش آموزان ….. بدل کنیم ، میبایست به هر طریق ممکن بنیانهای اقتصادی سیاسی و مذهبی رژیم را مورد تهاجم قرار داده و آن را فلج کنیم ، باید  با شناسایی و مورد تهاجم قرار دادن مزدوران سرکوبگر رژیم با هر وسیله ای که در اختیار داریم همه خیابانهای شهر را برای این جانیان ناامن کنیم .

اتحاد ما از هر سلاحی قویتر و کاراتر است . ما بیشماریم و قدرتمند و جانیان اندکند و ذلیل ، فقط باید به قدرت اتحاد خود ایمان بیاوریم .

متحد و قدرتمند پیش به سوی سرنگونی قهرآمیز رژیم ددمنش جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورای

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – فعالین داخل کشور، تهران

3/7/1401

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »