اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کارگران و زحمتکشان ، هموطنان آگاه و مبارز

کمیته تهران

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در اوج استیصال و درماندگی در تدارک است با براه انداختن قتل عام فرزندان دلیرمان در زندانها و ایجاد رعب و وحشت ،  جلوی شورش گرسنگان که خواب را از چشمانش ربوده اند  ، بگیرد . رژیم ابلهانه می پندارد ارعاب میلیونها انسان گرسنه و جان به لب آمده ممکن است ، غافل از اینکه هر چه ددمنشی نشان دهد خشم و کین و عزم و اراده ما را عمیقتر میکند و ما نیرومند تر میشویم .
بپا خیزیم و با فریاد ” ” ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآوریم . 

مرگ بر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم 
سازمان اتحاد فداییان کمونیست

کمیته ایالتی تهران 42/4/99

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »