اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

هر شب از این آسمان ستاره ای به زیر میکشند و باز این آسمان پر ستاره ، غرق ستاره هاست

بار دیگر جمهوری جنایتکاران ماهیت پلید خود را عیان کرد، بار دیگر یکی از فرزندان دلیراین سرزمین را سر به دار کرد تا چون ضحاک حیات ننگین خود را تضمین کند. به قتل رساندن نوید اولین نبوده و بی شک آخرین هم نخواهد بود، زندان و شکنجه و اعدام از مشخصه های اصلی جمهوری اسلامی است که در این چهار دهه هیچگاه متوقف نشده، اعمال سیاست ” النصر بالرعب ” یا بهتر بگوییم قلدری و تهدید و ارعاب و انجام جنایت سرلوحه تمامی اقدامات رژیم بوده، تثبیت جمهوری اسلامی بر روی خون هزاران هزار زن و مرد و پیر و جوان به مدت چهل سال برای رژیم این توهم را بوجود آورده که این روش همیشه به بار مینشیند.

اگر رژیم در آغازین سالهای شکل گیریش با کشتار و قتل عام خلقها و تیرباران روزانه گروه گروه در زندانها و قتل عام گسترده تابستان ۶۷ در سکوت و مماشات کشورهای جهان و مجامع حقوق بشری ! توانست حیات خود را تضمین کرده و خود را تثبیت نماید، اینک که در پی افزایش سرسام آور گرانیها ، گسترش شدید بیکاری و فقر، ناتوانی توده ها در تامین معاش روزانه خود، سرنگونی دردناک خود به دست توده های خشمگین و به جان آمده را نزدیک میداند، میکوشد با درندگی و جنایت، رعب و وحشت را بر جامعه تحمیل کند، اکنون ۳۱ نفر دیگر در زندان زیر حکم اعدام قرار دارند و هزاران نفر اسیر دست دژخیمان هستند که هر آن محتمل است بار دیگر تابستان ۶۷  در مورد این آزادگان تکرار شود. وظیفه عاجل ماست که برای جلوگیری از وقوع این کشتار بپا خیزیم، ملاطفت ومدارا در برابر رژیم موجب جری تر شدن آن در ارتکاب این اعمال شنیع و نفرت آور خواهد شد. تنها راه پایان دادن به قتل و جنایت سازمان یافته دولتی که چهار دهه بر این سرزمین حاکم است فقط  سرنگونی جمهوری اسلامی است، بسنده کردن به انجام فعالیت مجازی و دلخوش کردن به بسیج افکار عمومی نه تنها کافی نیست بلکه کمترین نتیجه را به بار خواهد آورد، این حکومت به تجربه نشان داده که برای افکار عمومی و مجامع حقوق بشری کمترین اهمیتی قائل نیست و چنانچه در شرایط استیصال قرار گیرد در سوری کردن ایران لحظه ای تردید به خود راه نمیدهد، باید با قدرت و انسجام به مصاف رژیم رفت، در برابر قدرت توده های سازمان یافته و مسلح هیچ نیرویی توان ایستادگی و مقابله ندارد. ما به سهم خود تمامی توان و امکانات خود را برای  سازماندهی و تشکل جوانان و کارگران و زحمتکشان به کار بسته ایم و به  همه پیکار جویان دست وحدت و یاری میدهیم  تکلیف این رژیم جانی باید در فضای واقعی و با اعتراضات وسیع خیابانی و گسترش اعتصابات سراسری و منهدم کردن تمامی ارکان اقتصادی و سیاسی و نظامی با قیام مسلحانه توده ای صورت پذیرد .

 

سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فداییان کمونیست

کمیته ایالتی تهران

۲۵/ ۶/۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »