مرور رده

کار کمونیستی

نشریه کار کمونیستی نیمه اول بهمن ماه ۱۳۹۸ شماره ۱۷۶

نشریه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی علاوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست .
ادامه مطلب ...

نشریه کار کمونیستی نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۸ شماره ۱۷۵

نشریه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی علاوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست . تحریریه…
ادامه مطلب ...
Translate »