فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

راه سرخ

نشریه راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور شماره پنج ـ شهریور ماه ۱۳۹۹

نشریه “ راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست . راه سرخ صدای کارگران و زحمتکشان و تمامی کسانی است که به مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و
ادامه مطلب ...

نشریه راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور شماره چهار ـ مرداد ماه ۱۳۹۹

نشریه “ راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست . راه سرخ صدای کارگران و زحمتکشان و تمامی کسانی است که به مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی
ادامه مطلب ...

نشریه راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور .دوره دوم شماره ۳ تیرماه ۱۳۹۹

  نشریه “ راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست . راه سرخ صدای کارگران و زحمتکشان و تمامی کسانی است که به مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی
ادامه مطلب ...