مرور رده

کمیته تهران

نان به قیمت جان

اکنون بعد از چهار دهه از جای جای این سرزمین بوی خون و باروت به مشام میرسد، طناب دار در هر نقطه برپاست و روزی نیست که خبر از اعدام چند نفر
Translate »