مرور رده

کمیته تهران

کرونا و سرمایه داری

شیوع کرونا فارغ از چرایی و چگونگی آن  امپریالیسم را با بحرانی درگیر کرده که به اذعان بانک جهانی و اغلب تئورسین های سرمایه داری بعد از بحران دهه سی میلادی که به جنگ دوم جهانی منجر شد
ادامه مطلب ...

یازده اردیبهشت ، تجلی قدرت وحدت و همبستگی کارگران علیه سرمایه داران

امسال در شرایطی به استقبال  روز کارگر میرویم که نظام سرمایه داری حاکم بر جهان به دلیل شیوع بیماری کرونا در بحرانی ترین شرایط دهه های اخیر قرار گرفته است . کرونا به خوبی آشکار کرد نظام…
ادامه مطلب ...
Translate »