فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

کمیته تهران

نه تنها خوزستان بلکه تمام ایران اسیر این رژیم فاسد و غارتگر است

قریب به شش روز است که تمامی شهرهای خوزستان آوردگاه مردم به جان آمده از ظلم و بیداد و رژیم فاسد و ددمنش جمهوری اسلامی است. اعتراضاتی که با مشکل کمبود آب کشاورزی و آشامیدنی شروع شد که
ادامه مطلب ...

به یاری کارگران اعتصابی نفت و پتروشیمی بشتابیم

       به یاری کارگران اعتصابی نفت و پتروشیمی بشتابیم کارگران و زحمتکشان ، هموطنان آگاه و مبارز : هزاران کارگر مجتمع های نفت و گاز و پتروشیمی بخاطر ابتدایی ترین حقوق خود دست به اعتصاب
ادامه مطلب ...